Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 47

Vyřazení cenného papíru z obchodování na oficiálním trhu

(1) Emitent nebo akcionář, který sám nebo společně s osobami, s nimiž jedná ve shodě, má účast na společnosti alespoň 95 % hlasovacích práv, kteří rozhodli o podání žádosti o vyřazení cenného papíru z obchodování na oficiálním trhu, tuto skutečnost neprodleně

a) oznámí Komisi a organizátorovi regulovaného trhu, na kterém je cenný papír přijat k obchodování,

b) uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Emitent zašle žádost o vyřazení cenného papíru z obchodování na oficiálním trhu bez zbytečného odkladu organizátorovi regulovaného trhu. Přílohu žádosti tvoří doklad prokazující, že emitent nebo jiná oprávněná osoba rozhodli o vyřazení cenného papíru z obchodování na oficiálním trhu v souladu s obchodním zákoníkem nebo se zvláštním právním předpisem upravujícím dluhopisy.

(3) Organizátor regulovaného trhu vyřadí cenný papír z obchodování na oficiálním trhu bez zbytečného odkladu po splnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

(4) Organizátor regulovaného trhu oznámí neprodleně vyřazení cenného papíru z obchodování na regulovaném trhu centrálnímu depozitáři a Komisi.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582