Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 4

Investiční služby

(1) Investičními službami jsou hlavní investiční služby a doplňkové investiční služby poskytované podnikatelsky třetím osobám.

(2) Hlavními investičními službami jsou

a) přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů,

b) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby,

c) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet,

d) obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj,

e) upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů.

(3) Doplňkovými investičními službami jsou

a) správa investičních nástrojů,

b) úschova investičních nástrojů,

c) poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí,

d) poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků,

e) poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů,

f) provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb,

g) služby související s upisováním emisí investičních nástrojů,

h) pronájem bezpečnostních schránek.

(4) Investiční služba úschova investičních nástrojů zahrnuje též vedení evidence navazující na centrální evidenci cenných papírů (§ 92) nebo vedení samostatné evidence investičních nástrojů nebo vedení evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93), pokud to má obchodník s cennými papíry (§ 5) uvedeno v povolení ke své činnosti.

(5) Poskytovat hlavní investiční službu nebo doplňkovou investiční službu podle odstavce 3 písm. a) může pouze obchodník s cennými papíry (§ 5), nestanoví-li zákon jinak.

(6) K poskytování investiční služby se nevyžaduje povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, je-li poskytována

a) výhradně osobám, které ovládají osobu poskytující investiční službu, nebo osobám ovládaným stejnou osobou jako osoba poskytující investiční službu, nebo

b) v souvislosti s výkonem jiné profesní činnosti, jejíž právní úprava poskytování investičních služeb výslovně připouští, zejména notářem, advokátem nebo soudním exekutorem.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582