Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 36

(1) Veřejnou nabídkou není nabízení cenných papírů

a) pouze institucionálním investorům nebo obchodníkům s cennými papíry,

b) pouze osobám v souvislosti s jejich podnikáním, zaměstnáním nebo povoláním,

c) omezenému okruhu osob, který nepřesahuje počet 100, nepočítaje v to profesionální investory,

d) jejichž prodejní cena nebo emisní kurz nepřesáhne celkem v korunách českých částku odpovídající 40 000 eur, nebo

e) jestliže nejnižší možná investice pro jednoho investora je v korunách českých částka odpovídající 40 000 eur.

(2) Veřejnou nabídkou není též nabízení

a) cenných papírů, jejichž jmenovitá hodnota nebo cena za 1 kus se rovná v korunách českých alespoň částce odpovídající 40 000 eur,

b) cenných papírů emitovaných členským státem Evropské unie nebo územním samosprávným celkem členského státu Evropské unie,

c) cenných papírů emitovaných centrální bankou členského státu Evropské unie, Evropskou centrální bankou nebo Evropskou investiční bankou,

d) cenných papírů emitovaných veřejnoprávní mezinárodní organizací, jejímž členem je jeden nebo více členských států,

e) cenných papírů v souvislosti s nabídkou převzetí,

f) cenných papírů v souvislosti s přeměnou společnosti,

g) akcií bezúplatně dosavadním akcionářům,

h) akcií nebo jim odpovídajících cenných papírů výměnou za jiné akcie téhož emitenta, pokud tím nedochází ke zvýšení upsaného základního kapitálu,

i) cenných papírů vydaných zaměstnavatelem nebo společností tvořící s ním koncern a nabízených současným nebo bývalým zaměstnancům,

j) cenných papírů výměnou za vyměnitelné dluhopisy nebo na základě výkonu práva k prioritním dluhopisům, pokud byl uveřejněn prospekt nebo užší prospekt těchto vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, nebo

k) cenných papírů Euro, pro které není vedena veřejná reklamní kampaň.

(3) Cennými papíry Euro se pro účely tohoto zákona rozumí cenné papíry,

a) které jsou upisované a prodávané sdružením více osob, z nichž alespoň dvě mají sídlo v různých členských státech Evropské unie,

b) z nichž většina je nabízena veřejnosti v jiném členském státě Evropské unie, než ve kterém má emitent sídlo, a

c) které mohou být upisovány nebo nabývány pouze prostřednictvím banky nebo jiné finanční instituce.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582