Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

Užší prospekt

§ 35

(1) Užší prospekt schvaluje Komise.

(2) Užší prospekt se uveřejňuje po schválení Komisí.

(3) Užší prospekt

a) musí obsahovat veškeré informace, které jsou nezbytné pro investory k přesnému a správnému posouzení cenného papíru, majetku a závazků emitenta, jeho finanční situace, zisku a ztrát a budoucího vývoje jeho podnikání, včetně jeho finanční situace,

b) nesmí obsahovat nesprávné, klamavé nebo zavádějící informace,

c) musí být formulován srozumitelně, způsobem umožňujícím snadnou analýzu,

d) musí být vypracován v českém jazyce.

(4) Minimální náležitosti užšího prospektu stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Přílohu žádosti o schválení užšího prospektu tvoří 2 výtisky návrhu užšího prospektu.

(6) Komise schválí užší prospekt, pokud obsahuje veškeré náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem.

(7) Komise může povolit zúžení užšího prospektu o některé náležitosti, pokud se tím užší prospekt nestane klamavým a pokud bude zúžen pouze o náležitosti,

a) které nejsou nezbytné pro posouzení majetkové a finanční situace emitenta a jeho budoucího vývoje ani pro posouzení cenného papíru vydaného emitentem,

b) jejichž uveřejnění by bylo v rozporu s veřejným zájmem,

c) jejichž uveřejnění by mohlo významně poškodit emitenta, nebo

d) ke kterým nemá nabízející, který není emitentem, přístup.

(8) Jestliže předmětem veřejné nabídky jsou cenné papíry, se kterými je spojeno právo na získání akcií emitenta se sídlem v jiném členském státě Evropské unie a tyto akcie jsou přijaty k obchodování na oficiálním trhu burzy cenných papírů (dále jen "burza") ve státě, ve kterém má emitent sídlo, Komise si před schválením užšího prospektu vyžádá stanovisko orgánu, který rozhodl o přijetí akcií k obchodování.

(9) Nejsou-li některé údaje, které má užší prospekt obsahovat, ke dni schvalování užšího prospektu známy, může Komise užší prospekt schválit, pokud obsahuje informaci o tom, jakým způsobem budou tyto údaje stanoveny a doplněny. Údaje musejí být nejpozději do uveřejnění užšího prospektu oznámeny Komisi a uveřejněny spolu s užším prospektem.

(10) Dojde-li v období mezi schválením užšího prospektu a koncem doby závaznosti veřejné nabídky cenného papíru k podstatné změně některé skutečnosti uvedené v užším prospektu, nebo obsahuje-li užší prospekt významně nepřesný údaj, musí být neprodleně předložen Komisi ke schválení a uveřejněn způsobem podle § 34 odst. 4 dodatek užšího prospektu. Za podstatnou změnu se považuje taková změna, která může ovlivnit přesné a správné posouzení cenného papíru nebo jeho emitenta.

(11) Pokud byl během posledních 12 měsíců před veřejnou nabídkou cenných papírů uveřejněn užší prospekt pro cenné papíry vydané stejným emitentem, může být předložen Komisi ke schválení dodatek užšího prospektu, který obsahuje podstatnou změnu schváleného užšího prospektu nebo opravu jeho nepřesnosti. Přílohu dodatku užšího prospektu tvoří schválený užší prospekt. Dodatek se uveřejní spolu se schváleným užším prospektem.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582