Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

ČÁST ČTVRTÁ

VEŘEJNÁ NABÍDKA INVESTIČNÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ

§ 34

Základní ustanovení

(1) Veřejnou nabídkou investičních cenných papírů (dále jen "veřejná nabídka cenných papírů") se rozumí jakékoli jednání, kterým se sděluje širšímu okruhu osob dostatek informací o nabízených cenných papírech a podmínkách pro jejich nabytí, které investor potřebuje pro své rozhodnutí pro koupi nebo úpis těchto cenných papírů.

(2) Veřejná nabídka cenných papírů podle odstavce 1 se vztahuje pouze na investiční cenné papíry.

(3) Osoba, která hodlá veřejně nabízet cenné papíry, je povinna nejpozději v okamžiku veřejné nabídky uveřejnit užší prospekt nebo prospekt cenného papíru (dále jen "prospekt"); pokud byla pro tyto cenné papíry podána žádost o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, musí být uveřejněn prospekt.

(4) Prospekt nebo užší prospekt se uveřejňuje

a) v úplném znění způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) v úplném znění v alespoň jednom celostátně distribuovaném deníku, nebo formou inzerátu v alespoň jednom celostátně distribuovaném deníku, který obsahuje adresu místa, kde je veřejnosti bezplatně poskytována brožura s úplným zněním prospektu nebo užšího prospektu.

(5) Dokument oznamující veřejnou nabídku cenných papírů

a) nesmí obsahovat údaje, které jsou v rozporu s obsahem užšího prospektu nebo prospektu,

b) musí obsahovat informaci o tom, kde je uveřejněn užší prospekt nebo prospekt,

c) nesmí obsahovat nesprávné, klamavé nebo zavádějící informace,

d) musí být před uveřejněním zaslán Komisi.

(6) Veřejná nabídka podílových listů podílového fondu nebo akcií investičního fondu se řídí zvláštním právním předpisem, který upravuje kolektivní investování.

(7) Užší prospekt nebo prospekt se nevypracovává pro státní dluhopisy a cenné papíry vydávané Českou národní bankou.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582