Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

ČÁST TŘETÍ

VEŘEJNÁ DRAŽBA CENNÝCH PAPÍRŮ

§ 33

(1) Organizovat veřejné dražby cenných papírů může pouze obchodník s cennými papíry, který má povolení k poskytování investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. b) (dále jen "dražebník cenných papírů").

(2) Na veřejnou dražbu cenných papírů se vztahuje zvláštní právní předpis upravující veřejné dražby, pokud tento zákon nestanoví jinak nebo pokud povaha cenného papíru užití tohoto právního předpisu nevylučuje.

(3) Pravidla organizování veřejné dražby cenných papírů upraví dražebník cenných papírů dražebním řádem.

(4) Dražební řád a každou jeho změnu schvaluje Komise. Jestliže Komise neodešle žadateli do 30 dnů ode dne doručení žádosti o schválení dražebního řádu nebo jeho změny rozhodnutí o této žádosti, proti kterému lze podat rozklad, platí, že dražební řád nebo jeho změna byly schváleny. Pokud je řízení o žádosti přerušeno, lhůta podle věty první neběží.

(5) Při nedobrovolné veřejné dražbě investičních cenných papírů tvoří přílohu dražební vyhlášky znalecký posudek o zjištění ceny předmětu dražby; nepřesahuje-li nejnižší podání částku 100 000 Kč, lze znalecký posudek ceny předmětu dražby nahradit zápisem o odhadu ceny předmětu dražby podle zvláštního právního předpisu upravujícího veřejné dražby. Dražebník zašle dražební vyhlášku ve lhůtách stanovených podle zvláštního právního předpisu upravujícího veřejné dražby také Komisi pro cenné papíry.

(6) Jestliže předmětem veřejné dražby cenných papírů je zaknihovaný cenný papír, zaregistruje centrální depozitář přechod cenného papíru na vydražitele k okamžiku příklepu na základě potvrzení o nabytí vlastnictví na příkaz dražebníka nebo vydražitele. V případě listinného cenného papíru na řad dražebník vyznačí na základě potvrzení o nabytí vlastnictví přechod cenného papíru na vydražitele k okamžiku příklepu.

(7) Nedobrovolnou veřejnou dražbu cenných papírů je možno provést též,

a) pokud navrhovatel prokáže, že vlastník cenného papíru je v prodlení s převzetím, předložením nebo odevzdáním listinného cenného papíru, přestože byl upozorněn na možný prodej cenného papíru v dražbě, nebo

b) pokud není řádně a včas splněna pohledávka zajištěná zástavním právem k cennému papíru podle zvláštního právního předpisu upravujícího cenné papíry.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582