Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 30

Registrace investičního zprostředkovatele

(1) Investiční zprostředkovatel, který je právnickou osobou, může vykonávat činnosti podle § 29 odst. 1 pouze

a) statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu,

b) zaměstnancem,

c) společníkem, který je fyzickou osobou a není akcionářem tohoto investičního zprostředkovatele, nebo

d) svým členem, který je fyzickou osobou.

(2) Fyzická osoba uvedená v odstavci 1 písm. b) až d) musí být důvěryhodná, musí mít ukončené středoškolské vzdělání a musí mít přiměřené zkušenosti s kapitálovým trhem nebo být absolventem odborného kurzu zaměřeného na nabízení investičních nástrojů včetně poskytování informací o těchto investičních nástrojích.

(3) Investiční zprostředkovatel, který je fyzickou osobou, může činnosti podle § 29 odst. 1 vykonávat sám nebo je může vykonávat jeho zaměstnanec, který je důvěryhodný, má ukončené středoškolské vzdělání a přiměřené zkušenosti s kapitálovým trhem nebo absolvoval odborný kurz zaměřený na nabízení investičních nástrojů včetně poskytování informací o těchto investičních nástrojích.

(4) Pro investičního zprostředkovatele může činnosti podle § 29 odst. 1 vykonávat též jiný investiční zprostředkovatel, který nesmí k výkonu těchto činností použít dalšího investičního zprostředkovatele.

(5) Komise zaregistruje jako investičního zprostředkovatele právnickou osobu, která předložila potvrzení svého místně příslušného finančního úřadu o tom, že nemá evidovány finanční nedoplatky, a jejíž statutární orgán nebo jeho členové

a) dosáhli věku 18 let,

b) jsou způsobilí k právním úkonům,

c) jsou důvěryhodní,

d) mají ukončené středoškolské vzdělání,

e) mají přiměřené zkušenosti s kapitálovým trhem nebo absolvovali odborný kurz zaměřený na nabízení investičních nástrojů včetně poskytování informací o těchto investičních nástrojích.

(6) Komise zaregistruje jako investičního zprostředkovatele fyzickou osobu, která

a) dosáhla věku 18 let,

b) je způsobilá k právním úkonům,

c) je důvěryhodná,

d) předložila potvrzení svého místně příslušného finančního úřadu o tom, že nemá evidovány finanční nedoplatky, pokud

e) má ukončené středoškolské vzdělání,

f) má přiměřené zkušenosti s kapitálovým trhem nebo absolvovala odborný kurz zaměřený na nabízení investičních nástrojů včetně poskytování informací o těchto investičních nástrojích.

(7) Žádost o registraci investičního zprostředkovatele musí obsahovat údaje a k ní připojené doklady musejí prokazovat skutečnosti uvedené v odstavci 5 nebo 6. Náležitosti žádosti a její přílohy stanoví prováděcí právní předpis.

(8) Komise vydá osvědčení o registraci investičního zprostředkovatele do 30 kalendářních dnů od doručení žádosti.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582