Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

ČÁST DRUHÁ

INVESTIČNÍ SLUŽBY

HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 3

Investiční nástroje

(1) Investičními nástroji jsou

a) investiční cenné papíry,

b) cenné papíry vydané fondem kolektivního investování,

c) nástroje, se kterými se obvykle obchoduje na peněžním trhu (nástroje peněžního trhu),

d) deriváty.

(2) Investičními cennými papíry jsou

a) akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na společnosti, se kterými lze obchodovat na kapitálovém trhu,

b) dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, se kterými lze obchodovat na kapitálovém trhu,

c) cenné papíry opravňující k nabytí cenných papírů uvedených v písmenu a) nebo b), se kterými se běžně obchoduje na kapitálovém trhu, s výjimkou platebních nástrojů.

(3) Deriváty se pro účely tohoto zákona rozumí

a) opce na investiční nástroje uvedené v odstavci 1 písm. a) až c),

b) finanční termínové smlouvy (zejména futures, forwardy a swapy) na investiční nástroje uvedené v odstavci 1 písm. a) až c),

c) rozdílové smlouvy a obdobné nástroje pro přenos úrokového nebo kurzového rizika,

d) nástroje umožňující přenos úvěrového rizika,

e) jiné nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu investičního cenného papíru, indexu, úrokové míry, kurzu měny nebo ceny komodity.

(4) Identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) přidělí investičnímu nástroji pro účely obchodování na regulovaném nebo volném trhu na žádost centrální depozitář.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582