Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

HLAVA IV

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA ZAHRANIČNÍ OSOBY, KTERÁ MÁ SÍDLO VE STÁTĚ, KTERÝ NENÍ ČLENSKÝM STÁTEM EVROPSKÉ UNIE A POSKYTUJE INVESTIČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE

§ 28

(1) Zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, může poskytovat investiční služby v České republice, pokud má povolení Komise k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky.

(2) Komise udělí povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky, jestliže

a) sídlo i skutečné sídlo žadatele jsou ve stejném státě,

b) žadatel má povolení dozorového úřadu státu, ve kterém má sídlo, k poskytování investičních služeb, které jsou předmětem žádosti o povolení podle odstavce 1,

c) žadatel má sídlo ve státě, který zaručuje alespoň stejnou ochranu investorů jako Česká republika,

d) žadatel je důvěryhodný,

e) žadatel zajistí organizační složce finanční prostředky, které odpovídají rozsahu investičních služeb poskytovaných v České republice a jejichž původ je průhledný a nezávadný,

f) navržený vedoucí organizační složky je důvěryhodný a odborně způsobilý,

g) žadatel doloží věcné, organizační a personální předpoklady organizační složky pro poskytování investičních služeb uvedených v žádosti,

h) žadatel předloží plán obchodní činnosti organizační složky podložený reálnými ekonomickými kalkulacemi,

i) žadatel informuje Komisi o své účasti v záručním systému, ze kterého se vyplácejí náhrady zákazníkům; pokud žadatel je účastníkem takového systému, doloží zároveň výši náhrad vyplácených zákazníkům, okruh zákazníků a rozsah jejich majetku krytých tímto záručním systémem včetně teritoriální působnosti tohoto záručního systému,

j) žadatel předloží návrh pravidel obezřetného poskytování investičních služeb a návrh pravidel jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky, která splňují požadavky tohoto zákona,

k) na žadateli mají kvalifikovanou účast osoby vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení obchodníka s cennými papíry se zřetelem k organizační složce,

l) úzké propojení žadatele s jinou osobou nebrání účinnému výkonu dozoru.

(3) Žádost o povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky musí obsahovat údaje a k ní připojené doklady musejí prokazovat skutečnosti uvedené v odstavci

2. Náležitosti žádosti a její přílohy stanoví prováděcí právní předpis.

(4) K výkonu funkce vedoucího organizační složky je třeba předchozí souhlas Komise obdobně podle § 10.

(5) V povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky Komise uvede, které investiční služby je organizační složka oprávněna poskytovat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům. Komise může v povolení stanovit podmínky, které musí organizační složka splnit před zahájením povolené činnosti nebo dodržovat při výkonu povolené činnosti. Povolení se uděluje na dobu neurčitou.

(6) Zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a poskytuje investiční služby na území České republiky prostřednictvím organizační složky, oznámí Komisi bez zbytečného odkladu všechny změny ve skutečnostech, na jejichž základě jí bylo uděleno povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky.

(7) Zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky,

a) dodržuje pravidla obezřetného poskytování služeb obdobně podle 12,

b) vede řádně deník obchodníka s cennými papíry obdobně podle § 13,

c) dodržuje pravidla jednání se zákazníky obdobně podle § 15,

d) plní informační povinnosti obdobně podle § 16,

e) uchovává dokumenty obdobně podle § 17,

f) dodržuje pravidla pro organizování veřejné dražby cenných papírů obdobně podle § 33.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582