Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 27

Spolupráce mezi dozorovými úřady členských států Evropské unie

(1) Komise poskytne dozorovému úřadu hostitelského státu údaje potřebné pro výkon dozoru nad obchodníkem s cennými papíry, zejména

a) údaje o každé vedoucí osobě obchodníka s cennými papíry nebo údaje o vedoucím organizační složky obchodníka s cennými papíry umístěné na území hostitelského státu,

b) údaje o každé osobě, která má podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech obchodníka s cennými papíry.

(2) Komise na žádost dozorového úřadu jiného členského státu poskytne bez zbytečného odkladu informaci týkající se ochrany vnitřních informací (§ 124) a manipulace s trhem (§ 126).

(3) Pokud Komise nemůže informaci podle odstavce 2 poskytnout, je povinna sdělit důvod.

(4) Komise může odmítnout poskytnout informaci podle odstavce 2, pokud

a) by její poskytnutí mohlo nepříznivě ovlivnit suverenitu, bezpečnost nebo veřejný pořádek v České republice,

b) bylo zahájeno v České republice soudní řízení ve věci, které se informace týká, nebo

c) nabyl právní moci rozsudek proti osobě, které se informace týká.

(5) Komise je povinna oznámit každé důvodné podezření na využití vnitřních informací nebo manipulaci s trhem v jiném členském státě Evropské unie dozorovému úřadu tohoto členského státu.

(6) Komise může požádat dozorový úřad jiného členského státu Evropské unie, aby provedl šetření týkající se jejího podezření na využití vnitřních informací nebo manipulaci s trhem. Komise může požádat, aby její zaměstnanci byli tomuto šetření přítomni.

(7) Jestliže Komise obdrží od dozorového úřadu jiného členského státu Evropské unie oznámení o podezření na využití vnitřních informací nebo manipulaci s trhem v České republice, uloží opatření k nápravě nebo pokutu osobě, která se takového jednání dopustila, a informuje o tom oznamovatele.

(8) Jestliže Komise obdrží žádost dozorového úřadu jiného členského státu Evropské unie, aby provedla šetření týkající jeho podezření na využití vnitřních informací nebo manipulaci s trhem, je povinna této žádosti vyhovět. Komise je povinna vyhovět též žádosti tohoto dozorového úřadu, aby jeho zaměstnanci byli tomuto šetření přítomni.

(9) Z důvodů uvedených v odstavci 4 Komise nemusí žádosti podle odstavce 8 vyhovět.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582