Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

Díl 2

Poskytování investičních služeb zahraniční osobou se sídlem v jiném členském státě Evropské unie na území České republiky

§ 24

Poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky

(1) Zahraniční osobě, která má sídlo v jiném členském státě Evropské unie a povolení dozorového úřadu tohoto státu k poskytování investičních služeb (dále jen "domovský stát") a která hodlá poskytovat investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, Komise

a) zašle neprodleně informaci o tom, že obdržela od dozorového úřadu domovského státu údaje týkající se zamýšleného poskytování investičních služeb touto osobou v České republice,

b) sdělí do 2 měsíců ode dne, kdy obdržela od dozorového úřadu domovského státu údaje týkající se zamýšleného poskytování investičních služeb v České republice, informační povinnosti a pravidla jednání se zákazníky.

(2) Zahraniční osoba, která má sídlo v jiném členském státě Evropské unie a povolení dozorového úřadu tohoto státu k poskytování investičních služeb, může začít poskytovat investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky ode dne, kdy jí Komise sdělila informační povinnosti a pravidla jednání se zákazníky, nebo po uplynutí lhůty podle odstavce 1 písm. b).

(3) Komise informuje zahraniční osobu, která poskytuje investiční služby v České republice podle odstavce 2, o každé změně informačních povinností a pravidel jednání se zákazníky.

(4) Zahraniční osoba, která poskytuje investiční služby v České republice podle odstavce 2, oznámí Komisi nejméně 1 měsíc předem každou změnu

a) v údajích o organizační složce,

b) v organizační struktuře, nebo

c) v plánu obchodní činnosti.

(5) Pokud zahraniční osoba nemůže lhůtu podle odstavce 4 z objektivních důvodů dodržet, oznámí změnu bez zbytečného odkladu.

(6) Postup podle odstavců 1 až 5 se nepoužije, jestliže se zahraniční osoba rozhodne postupovat podle zvláštního právního předpisu, který upravuje činnost bank.

(7) Zahraniční osoba, která poskytuje investiční služby v České republice podle odstavce 2, nebo zahraniční osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, která je na základě jednotné licence podle zvláštního právního předpisu, který upravuje činnost bank, oprávněna poskytovat v České republice investiční služby

a) plní informační povinnosti obchodníka s cennými papíry podle tohoto zákona (§ 16) s výjimkou povinností podle § 16 odst. 4 až 6. Informace podle § 16 odst. 2 písm. b) až e) se uvedou ohledně investičních služeb, které uvedená osoba poskytuje prostřednictvím organizační složky, případně ohledně zákazníků, jimž se tímto způsobem investiční služby poskytují,

b) dodržuje pravidla jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky (§ 15).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582