Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 22

(1) Obchodník s cennými papíry, který hodlá poskytovat investiční služby v hostitelském státě bez umístění organizační složky, oznámí tuto skutečnost Komisi.

(2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje

a) hostitelský stát, ve kterém obchodník s cennými papíry hodlá poskytovat investiční službu,

b) plán obchodní činnosti obsahující zejména druhy a rozsah investičních služeb, které obchodník s cennými papíry hodlá poskytovat.

(3) Komise do 1 měsíce ode dne doručení oznámení podle odstavce 1 předá údaje uvedené v tomto oznámení dozorovému úřadu hostitelského státu a informuje jej o podmínkách poskytování náhrad z Garančního fondu.

(4) Obchodník s cennými papíry může začít poskytovat investiční služby v hostitelském státě, jakmile dozorový úřad tohoto státu obdrží od Komise oznámení podle odstavce 1.

(5) Obchodník s cennými papíry, který poskytuje investiční službu na území hostitelského státu, oznámí Komisi a dozorovému úřadu hostitelského státu každou změnu ve skutečnostech uvedených v odstavci 2 písm. b).

(6) Komise bez zbytečného odkladu informuje dozorový úřad hostitelského státu o každé změně týkající se podmínek poskytování náhrad z Garančního fondu.

(7) Postup podle odstavců 1 až 6 se nepoužije, jestliže se obchodník s cennými papíry, který je bankou, rozhodne postupovat podle zvláštního právního předpisu, který upravuje činnost bank; v takovém případě informuje dozorový úřad hostitelského státu o podmínkách poskytování náhrad z Garančního fondu a o změnách týkajících se podmínek poskytování náhrad z Garančního fondu Česká národní banka.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582