Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

HLAVA III

POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

Díl 1

Poskytování investičních služeb obchodníkem s cennými papíry v jiném členském státě Evropské unie

§ 21

(1) Obchodník s cennými papíry, který hodlá poskytovat investiční služby v jiném členském státě Evropské unie (dále jen "hostitelský stát") prostřednictvím organizační složky svého podniku (dále jen "organizační složka"), oznámí tuto skutečnost předem Komisi.

(2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje

a) hostitelský stát, ve kterém má být organizační složka umístěna,

b) plán obchodní činnosti obsahující zejména druhy a rozsah investičních služeb, které mají být v hostitelském státě poskytovány,

c) organizační strukturu organizační složky,

d) adresu organizační složky, na které mohou být požadovány informace a dokumenty,

e) údaje o vedoucím organizační složky.

(3) Jestliže Komise nemá námitky proti umístění organizační složky obchodníka s cennými papíry v hostitelském státě, sdělí do 3 měsíců ode dne doručení oznámení podle odstavce 1 dozorovému úřadu hostitelského státu údaje podle odstavce 2 a informuje jej o podmínkách poskytování náhrad z Garančního fondu. Komise bez zbytečného odkladu informuje obchodníka s cennými papíry o sdělení údajů dozorovému úřadu hostitelského státu.

(4) Obchodník s cennými papíry může začít poskytovat investiční služby v hostitelském státě po uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy dozorový úřad hostitelského státu obdrží od Komise údaje podle odstavce 2.

(5) Jestliže Komise nepovažuje umístění organizační složky obchodníka s cennými papíry v hostitelském státě za vhodné z důvodu organizační struktury nebo finanční situace obchodníka s cennými papíry ve vztahu k obchodnímu plánu organizační složky, zašle do 3 měsíců ode dne doručení oznámení podle odstavce 1 obchodníkovi s cennými papíry rozhodnutí o tom, že odmítá sdělit dozorovému úřadu hostitelského státu údaje podle odstavce 2. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

(6) Obchodník s cennými papíry, který má organizační složku umístěnou na území hostitelského státu, oznámí Komisi a dozorovému úřadu hostitelského státu každou změnu ve skutečnostech uvedených v odstavci 2 písm. b) až e) nejpozději 1 měsíc přede dnem jejího provedení; pokud obchodník s cennými papíry nemůže tuto lhůtu z objektivních důvodů dodržet, oznámí změnu bez zbytečného odkladu. Při posuzování změn se použije odstavec 3 nebo 5 obdobně.

(7) Komise bez zbytečného odkladu informuje dozorový úřad hostitelského státu o každé změně týkající se podmínek poskytování náhrad z Garančního fondu.

(8) Postup podle odstavců 1 až 7 se nepoužije, jestliže se obchodník s cennými papíry, který je bankou, rozhodne postupovat podle zvláštního právního předpisu, který upravuje činnost bank; v takovém případě informuje dozorový úřad hostitelského státu o podmínkách poskytování náhrad z Garančního fondu a o změnách týkajících se podmínek poskytování náhrad z Garančního fondu Česká národní banka.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582