Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 2

Vymezení pojmů

V tomto zákoně se rozumí

a) profesionálním investorem

1. obchodník s cennými papíry,

2. banka,

3. pojišťovna,

4. zajišťovna,

5. investiční společnost,

6. investiční fond,

7. penzijní fond,

8. provozovatel platebního systému,

9. provozovatel vypořádacího systému,

10. osoba, která vydává a spravuje platební prostředky,

11. osoba, která podnikatelsky poskytuje finanční pronájem (finanční leasing),

12. osoba, jejíž rozhodující činností je nabývání účasti na jiných společnostech,

13. osoba, která podnikatelsky poskytuje záruky,

14. obchodní společnost, která podle poslední výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy splňuje alespoň dvě ze tří kritérií, kterými jsou celková výše aktiv odpovídající v korunách českých částce alespoň 20 000 000 eur, čistý roční obrat odpovídající v korunách českých částce alespoň 40 000 000 eur a vlastní kapitál odpovídající v korunách českých částce alespoň 2 000 000 eur,

15. zahraniční osoba, která odpovídá některé z osob uvedených v bodech 1 až 14,

16. stát nebo členský stát federace,

17. Česká národní banka, zahraniční centrální banka nebo Evropská centrální banka,

18. mezinárodní finanční instituce,

b) údaji o osobě

1. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

2. u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště; u podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku obchodní firma, popřípadě místo podnikání, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

c) vedoucí osobou člen statutárního orgánu, statutární orgán, výkonný ředitel nebo prokurista právnické osoby nebo osoba, na kterou byla pravomoc některé z těchto osob delegována nebo která jiným způsobem skutečně řídí činnost právnické osoby,

d) kvalifikovanou účastí přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech osoby nebo jejich součet, který představuje alespoň 10 % nebo umožňuje uplatňovat významný vliv na její řízení,

e) nepřímým podílem podíl držený prostřednictvím jiné osoby nebo skupiny osob jednajících ve shodě,

f) úzkým propojením vztah mezi osobami

1. z nichž jedna osoba má přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech jiné osoby, který představuje alespoň 20 %,

2. z nichž jedna osoba ovládá jinou osobu, nebo

3. ovládanými stejnou osobou,

g) klamavým údajem údaj způsobilý vyvolat klamnou představu o předmětu, jehož se týká; klamavým údajem je i údaj pravdivý, který vzhledem k souvislosti, v níž byl použit, může uvést v omyl.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582