Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 199

Zmocnění

(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob stanovení výše vynaložených věcných nákladů při poskytování informací osobou, která vede evidenci investičních nástrojů (§ 115 odst. 5).

(2) Komise stanoví vyhláškou

a) náležitosti a přílohy žádostí podle § 7, § 10 odst. 4, § 11 odst. 4, § 14 odst. 4, § 19 odst. 2, § 20 odst. 2, § 28 odst. 3, § 30 odst. 7, § 45 odst. 2, § 57 odst. 2, § 61 odst. 2, § 62 odst. 2, § 74 odst. 2, § 78 odst. 2, § 79 odst. 2, § 83 odst. 4, § 85 odst. 2, § 103 odst. 3, § 106 odst. 2, § 107 odst. 2, § 198 odst. 3,

b) pravidla pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou (§ 9 odst. 2), na individuálním a konsolidovaném základě, pravidla pro výpočet kapitálové přiměřenosti finanční holdingové společnosti na konsolidovaném základě (§ 154 odst. 1) a rozsah informací předávaných osobou zahrnutou do dozoru na konsolidovaném základě, včetně způsobu a periodicity jejich předávání (§ 154 odst. 3),

c) podrobnosti dodržování pravidel obezřetného poskytování služeb podle § 12 odst. 7,

d) náležitosti a způsob vedení deníku obchodníka s cennými papíry (§ 13 odst. 4),

e) druhy odborných obchodních činností, které musí obchodník s cennými papíry vykonávat prostřednictvím makléře, druhy specializací makléře, způsob výkonu makléřské zkoušky a výši úplaty spojené s makléřskou zkouškou (§ 12 odst. 8 a § 14 odst. 7),

f) podrobnosti pravidel jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky podle § 15 odst. 4,

g) obsah informačních povinností poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu, lhůty, formu a způsob jejich plnění (§ 16 odst. 7, § 41, 87, § 93 odst. 6 a § 108 odst. 1),

h) pravidla jednání investičního zprostředkovatele se zákazníky a zásady pro vedení evidence přijatých a předaných pokynů, administrativní postupy a mechanizmus vnitřní kontroly nezbytné pro řádný výkon činnosti podle § 32 odst. 4,

i) minimální náležitosti prospektu cenného papíru (§ 50 odst. 1) a minimální náležitosti užšího prospektu cenného papíru (§ 35 odst. 4),

j) formu, lhůtu a způsob uveřejňování kurzu investičního nástroje přijatého k obchodování na regulovaném trhu (§ 43 odst. 2),

k) náležitosti technického provedení listinného cenného papíru (§ 45 odst. 2),

l) způsob vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93 odst. 4),

m) druhy obchodů s investičními nástroji, které obchodník s cennými papíry, institucionální investor nebo organizátor regulovaného trhu hlásí Komisi, a způsob jejich hlášení (§ 116 odst. 3),

n) formu výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru, způsob jejich zasílání Komisi a podrobnější pravidla pro jejich uveřejňování (§ 118 odst. 7 a § 119 odst. 4),

o) způsob plnění oznamovací povinnosti podle § 122 odst. 15,

p) pravidla pro nakládání s vnitřními informacemi (§ 125 odst. 7),

q) pravidla pro jednání na regulovaném trhu, pravidla pro posuzování manipulace s trhem, způsob výměny informací týkajících se manipulace s trhem s ostatními členskými státy Evropské unie a způsob výkonu dozoru nad manipulací s trhem v rámci členských států Evropské unie (§ 126 odst. 6),

r) způsob informování Komise o využívání vnitřních informací a o manipulaci s trhem (§ 127),

s) způsob stanovení odměny nuceného správce a správce konkurzní podstaty, náhrady jejich hotových výdajů, jejich maximální výši hrazenou státem a způsob úhrady (§ 132 odst. 5 a § 139 odst. 11).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582