Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 198

Seznam nucených správců a likvidátorů

(1) Komise vede seznam osob, které mohou být jmenovány

a) nuceným správcem obchodníka s cennými papíry, který není bankou, investiční společnosti, investičního fondu, burzy, organizátora mimoburzovního trhu, provozovatele vypořádacího systému nebo centrálního depozitáře,

b) likvidátorem investiční společnosti nebo investičního fondu.

(2) Do seznamu likvidátorů a nucených správců Komise zapíše osobu, která o to požádá, je způsobilá k právním úkonům, odborně způsobilá a důvěryhodná a nebyla v posledních 5 letech z tohoto seznamu vyškrtnuta.

(3) Žádost o zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců obsahuje údaje a doklady nezbytné pro posouzení skutečností uvedených v odstavci 1. Náležitosti žádosti a její přílohy stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Komise vyškrtne ze seznamu likvidátorů a nucených správců osobu, která

a) se bez závažných důvodů vzdala funkce likvidátora nebo nuceného správce, do nichž byla Komisí jmenována,

b) závažně nebo opakovaně porušila povinnosti plynoucí z funkce likvidátora nebo nuceného správce, do nichž byla Komisí jmenována,

c) přestala splňovat předpoklady pro zapsání do tohoto seznamu,

d) požádala o vyškrtnutí ze seznamu, nebo

e) zemřela.

(5) O nezapsání do seznamu nebo vyškrtnutí ze seznamu se vydává správní rozhodnutí.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582