Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 175

Správní delikty zahraniční osoby, která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky

(1) Zahraniční osoba, která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, se dopustí správního deliktu tím, že

a) neoznámí změnu Komisi (§ 28 odst. 6),

b) provede veřejnou dražbu cenných papírů v rozporu s tímto zákonem nebo poruší schválený dražební řád [§ 28 odst. 7 písm. f)],

c) poruší povinnost mlčenlivosti (§ 117),

d) nezaplatí příspěvek do Garančního fondu ve stanovené lhůtě (§ 128 odst. 9 a § 133 odst. 2 až 4),

e) vykonává činnost v rozporu s uděleným povolením (§ 28 odst. 1),

f) poruší pravidla obezřetného poskytování investičních služeb [§ 28 odst. 7 písm. a)],

g) poruší povinnost vést řádně deník obchodníka s cennými papíry [§ 28 odst. 7 písm. b)],

h) poruší pravidla jednání se zákazníky [§ 28 odst. 7 písm. c)],

i) nesplní informační povinnost [§ 28 odst. 7 písm. d)],

j) poruší povinnost uchovávat dokumenty [§ 28 odst. 7 písm. e)], nebo

k) neprovede opatření k nápravě v požadované lhůtě (§ 136).

(2) Za správní delikt zahraniční osoby, která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, se uloží pokuta do

a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až d),

b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e) až k).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582