Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 171

Správní delikty emitenta

Emitentovi cenného papíru, který

a) nedodrží náležitosti oznámení nebo inzerátu o uveřejnění prospektu nebo o přijetí cenného papíru k obchodování (§ 52 odst. 5),

b) nedodrží pravidla pro vypracování a uveřejnění prospektu (§ 50 odst. 1, § 52 odst. 1 až 4),

c) nedodrží pravidla pro vypracování nebo uveřejnění výroční zprávy nebo nedoručí výroční zprávu Komisi (§ 118 a 123),

d) nedodrží pravidla pro vypracování nebo uveřejnění pololetní zprávy nebo nedoručí pololetní zprávu Komisi (§ 119 a 123),

e) nesplní povinnost podle § 120 a 121,

f) neuveřejní nebo nezašle komisi vnitřní informaci, uveřejní nebo zašle Komisi nesrozumitelnou vnitřní informaci nebo uveřejní zkreslenou vnitřní informaci (§ 125 odst. 1),

g) nedodrží povinnost vést seznam osob, které mají přístup k vnitřním informacím (§ 125 odst. 4), nebo

h) neprovede opatření k nápravě v požadované lhůtě (§ 136), se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582