Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 161

Správní delikty organizátora mimoburzovního trhu

(1) Organizátor mimoburzovního trhu se dopustí správního deliktu tím, že

a) nesplní informační povinnost (§ 116),

b) poruší povinnost mlčenlivosti (§ 117),

c) poruší pravidla obchodování na mimoburzovním trhu (§ 75 odst. 6),

d) neoznámí Komisi změnu (§ 75 odst. 2),

e) neuveřejní pravidla obchodování na mimoburzovním trhu nebo jejich změnu (§ 81),

f) poruší povinnost uveřejnit kurz investičního nástroje (§ 42),

g) nepožádá Komisi o schválení změny pravidel obchodování (§ 75 odst. 3),

h) přijme k obchodování na oficiálním trhu cenný papír, který nesplňuje podmínky pro přijetí k obchodování na oficiálním trhu (§ 44),

i) nesplní povinnost vyřadit nebo vyloučit cenný papír z obchodování na oficiálním trhu nebo pozastavit obchodování s cenným papírem na oficiálním trhu (§ 47 a 48),

j) vykovává činnost v rozporu s uděleným povolením (§ 75 odst. 1),

k) nedodržuje pravidla obezřetného poskytování služeb, pravidla jednání se zákazníky nebo nesplní informační povinnost (§ 80),

l) poruší povinnost sledovat obchodování na trhu, vyhodnocovat obchodování na trhu nebo přijímat opatření zabraňující zneužívání trhu (§ 127), nebo

m) neprovede opatření k nápravě v požadované lhůtě (§ 136).

(2) Za správní delikt organizátora mimoburzovního trhu se uloží pokuta

a) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až f),

b) do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. g) až m).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582