Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 160

Správní delikty burzy cenných papírů

(1) Burza se dopustí správního deliktu tím, že

a) nesplní informační povinnost (§ 116),

b) poruší povinnost mlčenlivosti (§ 117),

c) poruší povinnost poskytovat služby s odbornou péčí (§ 58 odst. 6),

d) neoznámí Komisi změnu (§ 58 odst. 3),

e) vykonává činnost v rozporu s uděleným povolením (§ 58 odst. 1),

f) poruší povinnost uveřejňovat kurz investičního nástroje (§ 42),

g) přijme k obchodování na oficiálním trhu cenný papír, který nesplňuje podmínky pro přijetí k obchodování na oficiálním trhu (§ 44),

h) nesplní povinnost vyřadit nebo vyloučit cenný papír z obchodování na oficiálním trhu nebo pozastavit obchodování s cenným papírem na oficiálním trhu (§ 47 a 48),

i) nezajistí rovný přístup ke službám a dostupnost stejných informací (§ 71),

j) poruší povinnost sledovat obchodování na trhu, vyhodnocovat obchodování na trhu nebo přijímat opatření zabraňující zneužívání trhu (§ 127), nebo

k) neprovede opatření k nápravě v požadované lhůtě (§ 136).

(2) Za správní delikt burzy se uloží pokuta

a) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až d),

b) do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e) až k).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582