Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 16

Informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

(1) Obchodník s cennými papíry nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období předkládá Komisi svou výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví, jejichž součástí je účetní závěrka ověřená auditorem, a uveřejňuje je způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pokud valná hromada obchodníka s cennými papíry neschválí v uvedené lhůtě účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku, obchodník s cennými papíry zasílá Komisi a uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup důvody neschválení účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky a způsob řešení připomínek valné hromady. Tím nejsou dotčeny povinnosti akciové společnosti při zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy podle zvláštních právních předpisů.

(2) Obchodník s cennými papíry nejpozději do 1 měsíce po uplynutí kalendářního čtvrtletí informuje Komisi

a) o své hospodářské situaci,

b) o druzích a rozsahu investičních služeb poskytnutých v tomto čtvrtletí,

c) o všech regulovaných trzích včetně zahraničních a osobách, jejichž prostřednictvím prováděl pokyny zákazníků v tomto čtvrtletí, s uvedením skutečností, které ovlivnily výběr těchto osob, a případného prospěchu, který od těchto osob obdržel jako odměnu za využití jejich služeb,

d) o obchodech, které uzavřel nebo obstaral prostřednictvím regulovaných trhů nebo jiných osob,

e) o objemu majetku zákazníků (§ 129 odst. 1) k poslednímu dni každého měsíce tohoto čtvrtletí.

(3) Obchodník s cennými papíry uveřejňuje informace podle odstavce 2 písm. a) a b) do 1 měsíce po uplynutí kalendářního čtvrtletí způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, informuje Komisi nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí kalendářního čtvrtletí o dodržování pravidel kapitálové přiměřenosti.

(5) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, předkládá Komisi jednou ročně, nejpozději do jednoho měsíce po konání řádné valné hromady, seznam osob, které na něm měly v uplynulém roce kvalifikovanou účast nebo které s ním byly úzce propojeny.

(6) Obchodník s cennými papíry oznámí Komisi bez zbytečného odkladu každou změnu ve skutečnostech, na jejichž základě mu bylo uděleno povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry.

(7) Obsah informačních povinností obchodníka s cennými papíry podle odstavců 1 až 5 a způsob jejich plnění stanoví prováděcí právní předpis.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582