Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

HLAVA III

SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 157

Správní delikty obchodníka s cennými papíry

(1) Obchodník s cennými papíry se dopustí správního deliktu tím, že

a) nevydá majetek zákazníků zákazníkům (§ 132 odst. 1),

b) nepřihlásí majetek zákazníků jako pohledávku za svou konkurzní podstatou (§ 132 odst. 4),

c) poskytuje investiční službu v hostitelském státě bez předchozího oznámení Komisi (§ 21 odst. 1 a § 22 odst. 1),

d) poskytuje investiční službu v hostitelském státě přes odmítnutí Komise předat údaje dozorovému úřadu hostitelského státu (§ 21 odst. 5),

e) neoznámí změny Komisi nebo dozorovému úřadu hostitelského státu (§ 21 odst. 6 a § 22 odst. 5),

f) provede veřejnou dražbu cenných papírů v rozporu s tímto zákonem nebo poruší dražební řád (§ 33),

g) poruší povinnost mlčenlivosti (§ 117),

h) nezaplatí příspěvek do Garančního fondu ve stanovené lhůtě (§ 129 odst. 5),

i) vykonává činnost v rozporu s uděleným povolením (§ 6 odst. 5),

j) nedodrží kapitálovou přiměřenost na individuálním nebo konsolidovaném základě (§ 9, § 154 odst. 1),

k) poruší pravidla obezřetného poskytování investičních služeb (§ 12),

l) poruší povinnost vést řádně deník obchodníka s cennými papíry (§ 13),

m) poruší pravidla jednání se zákazníky (§ 15),

n) nesplní informační povinnost (§ 16),

o) poruší povinnost uchovávat dokumenty a záznamy (§ 17), nebo

p) neprovede opatření k nápravě v požadované lhůtě (§ 136).

(2) Za správní delikt obchodníka s cennými papíry se uloží pokuta do

a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až b),

b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) až h),

c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. i) až p).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582