Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 154

(1) Ovládající obchodník s cennými papíry nebo finanční holdingová společnost, jejíchž konsolidační celky podléhají dozoru Komise na konsolidovaném základě, dodržují pravidla kapitálové přiměřenosti na konsolidovaném základě; tím není dotčeno ustanovení § 9 odst. 1. Pravidla pro výpočet kapitálové přiměřenosti na konsolidovaném základě stanoví pro ovládajícího obchodníka s cennými papíry a finanční holdingovou společnost prováděcí právní předpis.

(2) Osoba zahrnutá do konsolidačního celku sdělí Komisi přímo nebo prostřednictvím ovládající osoby nebo obchodníka s cennými papíry, který je součástí tohoto konsolidačního celku a je určen Komisí, každou informaci potřebnou pro provádění dozoru na konsolidovaném základě.

(3) Rozsah informací předávaných osobou zahrnutou do dozoru na konsolidovaném základě, včetně způsobu a periodicity jejich předávání, stanoví prováděcí právní předpis.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582