Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

Výkon dozoru na konsolidovaném základě

§ 152

(1) Dozor na konsolidovaném základě vykonává Komise, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

(2) Do dozoru na konsolidovaném základě nemusí být zahrnuta osoba, která je součástí konsolidačního celku a

a) má sídlo nebo skutečné sídlo ve státě, ve kterém existují překážky pro přenos informací,

b) má nepatrný význam v rámci konsolidačního celku, nebo

c) jejíž zahrnutí do konsolidačního celku není vhodné nebo může zkreslit výsledky dozoru na konsolidovaném základě.

(3) Při výkonu dozoru na konsolidovaném základě Komise spolupracuje s tuzemskými a zahraničními úřady dozoru nad bankami, osobami s povolením k poskytování investičních služeb nebo finančními institucemi a vyměňuje si s těmito dozorovými úřady informace.

(4) Komise je oprávněna pro účely dozoru na konsolidovaném základě

a) vyžadovat informace a dokumenty od osoby zahrnuté do konsolidačního celku,

b) provést kontrolu u osoby zahrnuté do konsolidačního celku; o zahájení, účelu a výsledcích kontroly na místě informuje příslušný dozorový úřad,

c) požádat o provedení kontroly u osoby zahrnuté do konsolidačního celku příslušný dozorový úřad, včetně zahraničního, s uvedením důvodu žádosti,

d) provést na žádost příslušného dozorového úřadu, včetně zahraničního, kontrolu u osoby zahrnuté do konsolidačního celku; o zahájení a výsledku kontroly informuje příslušný dozorový úřad.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582