Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 151

Vymezení pojmů

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) konsolidačním celkem skupina ovládajícího obchodníka s cennými papíry, skupina ovládající banky, skupina finanční holdingové společnosti anebo skupina smíšené holdingové společnosti, přičemž konsolidační celek tvoří nejméně dvě osoby,

b) ovládajícím obchodníkem s cennými papíry obchodník s cennými papíry, který není bankou a ovládá alespoň jednu osobu nebo k němuž je přidružena alespoň jedna společnost, které jsou obchodníkem s cennými papíry, bankou nebo finanční institucí,

c) ovládající bankou banka, která ovládá alespoň jednoho obchodníka s cennými papíry, který není bankou,

d) finanční holdingovou společností osoba, která je finanční institucí jinou než pojišťovnou a ovládá výlučně nebo převážně obchodníky s cennými papíry, banky nebo finanční instituce, přičemž alespoň jedna jí ovládaná osoba musí být obchodníkem s cennými papíry, který není bankou,

e) smíšenou holdingovou společností osoba, která není bankou, obchodníkem s cennými papíry nebo finanční holdingovou společností a ovládá alespoň jednoho obchodníka s cennými papíry, který není bankou,

f) skupinou ovládajícího obchodníka s cennými papíry skupina tvořená ovládajícím obchodníkem s cennými papíry, jím ovládanými osobami a přidruženými společnostmi,

g) skupinou ovládající banky skupina tvořená ovládající bankou, jí ovládanými osobami a přidruženými společnostmi,

h) skupinou finanční holdingové společnosti skupina tvořená finanční holdingovou společností a jí ovládanými osobami a přidruženými společnostmi,

i) skupinou smíšené holdingové společnosti skupina tvořená smíšenou holdingovou společností a jí ovládanými osobami a přidruženými společnostmi,

j) přidruženou společností právnická osoba, ve které má jiná osoba přímý nebo nepřímý podíl nejméně 20% na základním kapitálu nebo hlasovacích právech, pokud tuto právnickou osobu neovládá,

k) finanční institucí osoba, která není obchodníkem s cennými papíry ani bankou a jejíž rozhodující činností je nabývání účastí na jiných právnických osobách, nebo jejíž rozhodující činností je vykonávání některé z činností, které může vykonávat banka.

(2) Pokud není možné jednoznačně určit osobu ovládající konsolidační celek podle odstavce 1 písm. b) až e), je Komise oprávněna určit ovládající osobu nebo typ ovládající osoby po projednání s příslušným tuzemským nebo zahraničním úřadem dozoru nad bankami, obchodníky s cennými papíry nebo finančními institucemi.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582