Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

Díl 5

Státní dozor nad burzou

§ 148

(1) Státní dozor nad činností burzy vykonává Komise.

(2) Zaměstnanec Komise, který vykonává státní dozor nad činností burzy, nesmí být členem burzovní komory nebo dozorčí rady burzy.

(3) Komise je při výkonu státního dozoru nad burzou oprávněna

a) kontrolovat burzovní obchod z hlediska dodržování právních předpisů a burzovních pravidel; o zjištěném porušení právního předpisu nebo burzovních pravidel informuje burzovní komoru,

b) účastnit se zasedání burzovní komory a zasedání burzovního výboru,

c) pozastavit výkon rozhodnutí burzovní komory nebo rozhodnutí burzovního výboru na dobu nejdéle 7 kalendářních dnů, pokud odporuje právnímu předpisu nebo burzovním pravidlům,

d) požadovat, aby burzovní komora nebo burzovní výbor odstranili ve stanovené lhůtě zjištěné nedostatky,

e) vyžadovat od orgánů burzy informace a doklady, které souvisejí s burzovním obchodem,

f) vyžadovat od orgánů burzy informace o burzovních obchodech uzavíraných osobami oprávněnými uzavírat burzovní obchody.

(4) Ustanovením odstavce 3 zůstávají nedotčeny pravomoci Komise podle jiných ustanovení tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů.

(5) Burza oznámí Komisi každé podezření z porušení tohoto zákona osobou oprávněnou uzavírat burzovní obchody.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582