Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 14

Makléř

(1) Makléř je fyzická osoba, která na základě povolení Komise vykonává odbornou obchodní činnost při poskytování investiční služby.

(2) Komise udělí povolení k činnosti makléře na základě žádosti, jestliže žadatel složil makléřskou zkoušku a je důvěryhodný.

(3) Komise může prominout složení makléřské zkoušky osobě, která

a) prokáže složení obdobné zkoušky před samosprávnou organizací působící v oblasti kapitálového trhu, nebo

b) prokáže složení obdobné zkoušky v zahraničí a prokáže znalost právních předpisů upravujících kapitálový trh v České republice.

(4) Žádost o povolení k činnosti makléře musí obsahovat údaje a k ní připojené doklady musejí prokazovat skutečnosti uvedené v odstavci 2. Náležitosti žádosti a její přílohy stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Povolení k činnosti makléře obsahuje druh odborné specializace makléře. Povolení se uděluje na dobu neurčitou.

(6) Obsahem makléřské zkoušky je, podle specializace makléře, prověření znalosti investičních nástrojů a obchodování s nimi, znalosti vnitřních předpisů organizátorů regulovaných trhů, znalosti právních předpisů upravujících kapitálový trh s důrazem na znalosti pravidel obezřetného poskytování investičních služeb a jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky.

(7) Druhy specializací makléře s uvedením odborných obchodních činností, které je makléř s příslušnou specializací oprávněn vykonávat, způsob výkonu makléřské zkoušky a výši úplaty spojené s makléřskou zkouškou stanoví prováděcí právní předpis.

(8) Osoba, které Komise odňala povolení k činnosti makléře a která znovu žádá o udělení tohoto povolení, musí znovu složit makléřskou zkoušku.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582