Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

Díl 2

Opatření k nápravě a odnětí povolení

§ 136

Základní ustanovení

(1) Komise může uložit osobě podléhající státnímu dozoru, která porušila tento zákon nebo rozhodnutí vydané podle tohoto zákona, opatření k nápravě zjištěného nedostatku odpovídající povaze porušení a jeho závažnosti. Komise může dále

a) nařídit mimořádné provedení auditu,

b) nařídit změnu auditora,

c) pozastavit nejdéle na dobu jednoho roku některou činnost podléhající státnímu dozoru,

d) zakázat činnost podléhající státnímu dozoru,

e) pozastavit obchodování s cennými papíry,

f) zavést nucenou správu,

g) změnit rozsah povolení uděleného podle tohoto zákona,

h) odejmout povolení udělené podle tohoto zákona.

(2) Osoba, které Komise uložila opatření k nápravě podle odstavce 1, informuje Komisi o odstranění nedostatku a způsobu zjednání nápravy.

(3) Komise zakáže osobě nebo osobám jednajícím ve shodě, kterým udělila souhlas k nabytí účasti na obchodníkovi s cennými papíry podle § 11 a které přestaly splňovat podmínky pro udělení souhlasu, vykonávat hlasovací práva na obchodníkovi s cennými papíry nebo jinak uplatňovat významný vliv na jeho řízení.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582