Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

ČÁST DEVÁTÁ

STÁTNÍ DOZOR A SPRÁVNÍ DELIKTY

HLAVA I

STÁTNÍ DOZOR NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ

Díl 1

Základní ustanovení

§ 135

Osoby podléhající státnímu dozoru

(1) Státní dozor nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto zákonem a podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona vykonává Komise. Dozoru Komise podléhá

a) obchodník s cennými papíry,

b) makléř,

c) zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která poskytuje služby v České republice prostřednictvím organizační složky,

d) investiční zprostředkovatel,

e) osoba, která používá služeb investičních zprostředkovatelů,

f) emitent cenného papíru,

g) burza,

h) organizátor mimoburzovního trhu,

i) provozovatel vypořádacího systému,

j) účastník vypořádacího systému,

k) centrální depozitář,

l) účastník centrálního depozitáře,

m) osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů,

n) osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů,

o) osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů,

p) provozovatel tiskárny, která má povolení k tisku kótovaných listinných cenných papírů,

q) institucionální investor,

r) osoba, která má sídlo v České republice a je účastníkem vypořádacího systému provozovaného podle právního řádu jiného členského státu Evropské unie,

s) nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nucený správce burzy, organizátora mimoburzovního trhu, provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře,

t) osoba, která veřejně nabízí cenné papíry,

u) zasvěcená osoba (§ 124 odst. 3),

v) osoba, jejíž jednání může být tržní manipulací (§ 126 odst. 1),

w) osoba, která má povinnost oznámit Komisi podezření na manipulaci s trhem (§ 126 odst. 5),

x) osoba, která se podílí na rozhodování emitenta a má povinnost informovat Komisi o svých obchodech s investičními nástroji (§ 125 odst. 5),

y) osoba, která má povinnost oznámit Komisi podezření na využití vnitřní informace (§ 124 odst. 5).

(2) Státnímu dozoru nepodléhá vydávání cenných papírů Českou národní bankou, vedení evidence cenných papírů Českou národní bankou, provozování vypořádacího systému Českou národní bankou a obchodování České národní banky s investičními nástroji a cennými papíry, které nejsou investičními cennými papíry.

(3) Při výkonu dozoru nad činností obchodníka s cennými papíry v hostitelském státě Komise může

a) požádat dozorový úřad hostitelského státu, aby provedl kontrolu činnosti tohoto obchodníka vykonávané na území hostitelského státu, s uvedením rozsahu požadované kontroly, nebo

b) provede kontrolu v hostitelském státě po předchozím informování dozorového úřadu hostitelského státu.

(4) Komise

a) na základě žádosti dozorového úřadu domovského státu zahraniční osoby, která poskytuje investiční služby v České republice, provede kontrolu činnosti zahraniční osoby na území České republiky v rozsahu uvedeném v žádosti, nebo

b) na základě oznámení dozorového úřadu domovského státu zahraniční osoby, která poskytuje investiční služby v České republice, umožní dozorovému úřadu domovského státu zahraniční osoby, aby provedl sám nebo prostřednictvím jiné pověřené osoby kontrolu této zahraniční osoby.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582