Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 129

Placení příspěvku do Garančního fondu

(1) Majetkem zákazníka se pro účely tohoto zákona rozumí peněžní prostředky a investiční nástroje svěřené obchodníkovi s cennými papíry za účelem poskytnutí investiční služby a peněžní prostředky a investiční nástroje získané za tyto hodnoty pro zákazníka.

(2) Obchodník s cennými papíry platí do Garančního fondu roční příspěvek ve výši 0,01 % hodnoty majetku zákazníka zjištěné jako aritmetický průměr hodnot tohoto majetku vykázaných v účetnictví obchodníka s cennými papíry ke konci posledního dne každého měsíce.

(3) Nevykonává-li obchodník s cennými papíry svou činnost po celý kalendářní rok, vypočítá se průměr podle odstavce 2 pouze z celých měsíců, ve kterých měl obchodník s cennými papíry povolení k činnosti.

(4) Pro účely výpočtu příspěvku do Garančního fondu se investiční nástroje ocení reálnou hodnotou. Roční příspěvek činí nejméně 10 000 Kč.

(5) Příspěvek do Garančního fondu je splatný každoročně do 31. března, a to za předchozí kalendářní rok.

(6) Pokud obchodník s cennými papíry nezaplatí příspěvek do Garančního fondu ve lhůtě podle odstavce 5, oznámí Garanční fond neprodleně tuto skutečnost Komisi, která přijme vhodné opatření k nápravě; pokud je tímto obchodníkem banka, informuje Garanční fond též Českou národní banku.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582