Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

Díl 4

Pravidla činnosti a hospodaření obchodníka s cennými papíry

§ 12

Pravidla obezřetného poskytování investičních služeb

(1) Obchodník s cennými papíry zavede

a) administrativní a účetní postupy,

b) kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci dat,

c) systém vnitřní kontroly; obchodník s cennými papíry, který je bankou, postupuje podle zvláštního právního předpisu upravujícího činnost bank,

d) systém řízení rizik a systém řízení likvidity; obchodník s cennými papíry, který je bankou, postupuje podle zvláštního právního předpisu upravujícího činnost bank,

e) postupy k omezení možnosti střetu zájmů mezi ním a jeho zákazníkem nebo mezi jeho zákazníky navzájem,

f) pravidla pro uzavírání obchodů jeho zaměstnanci na vlastní účet nebo na účet osob jim blízkých podle občanského zákoníku,

g) pravidla pro sdružování pokynů zákazníků,

h) mechanismus kontroly činnosti investičních zprostředkovatelů, které využívá při poskytování svých služeb,

i) opatření k ochraně vnitřních informací,

j) opatření k předcházení manipulaci s trhem.

(2) Obchodník s cennými papíry upraví vnitřním předpisem svou vnitřní organizaci (organizační řád) a věci uvedené v odstavci 1.

(3) Obchodník s cennými papíry zajistí vedení evidence

a) zaknihovaných cenných papírů, s jejichž vlastníkem uzavřel smlouvu o úschově investičních nástrojů a které jsou vedeny v centrální evidenci cenných papírů na účtu zákazníků; tato evidence se vede v evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů vedenou centrálním depozitářem (§ 92),

b) listinných investičních nástrojů, které mu zákazníci svěřili do úschovy; tato evidence se vede v samostatné evidenci investičních nástrojů (§ 93),

c) zahraničních investičních nástrojů, které mu zákazníci svěřili za účelem poskytnutí investiční služby; tato evidence se vede v samostatné evidenci investičních nástrojů (§ 93),

d) investičních nástrojů, které nejsou uvedeny v písmenech a) až c) a jejichž povaha to umožňuje.

(4) Evidence podle odstavce 2 se vedou v elektronické podobě.

(5) Obchodník s cennými papíry, který má povinnost podle odstavce 2 zajistit vedení evidence investičních nástrojů, oznámí neprodleně tuto skutečnost Komisi s uvedením druhu evidence podle odstavce 2; pokud vede tuto evidenci prostřednictvím jiné osoby, uvede též údaje o této osobě.

(6) Obchodník s cennými papíry při nakládání s majetkem zákazníka

a) účtuje o majetku zákazníka odděleně od svého majetku,

b) zavede opatření, aby majetek zákazníka spočívající v investičních nástrojích nemohl být použit k obchodu na účet jiné osoby než tohoto zákazníka, s výjimkou případu, kdy zákazník udělil obchodníkovi s cennými papíry písemný souhlas,

c) nepoužívá majetek zákazníka spočívající v peněžních prostředcích k obchodu na účet jiné osoby než tohoto zákazníka,

d) zajistí jednoznačnou identifikaci majetku zákazníka.

(7) Podrobnosti dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb stanoví prováděcí právní předpis.

(8) Obchodník s cennými papíry vykonává odborné obchodní činnosti při poskytování investičních služeb prostřednictvím zaměstnance, který má povolení k činnosti makléře (§ 14) s příslušnou specializací. Druhy odborných obchodních činností, které musí obchodník s cennými papíry vykonávat prostřednictvím makléře, stanoví prováděcí právní předpis.

(9) Makléř může být zaměstnancem pouze jednoho obchodníka s cennými papíry.

(10) Obchodník s cennými papíry je povinen mít materiální a personální vybavení přiměřené povaze a rozsahu jím poskytovaných služeb.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582