Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

HLAVA III

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O VLASTNÍCÍCH INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

§ 115

(1) Centrální depozitář a osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, poskytnou údaje o vlastnících investičních nástrojů vedených v jejich evidenci

a) soudu pro účely soudního řízení, jehož účastníkem je vlastník investičního nástroje,

b) exekutorovi pro účely exekučního řízení, jehož účastníkem je vlastník investičního nástroje,

c) orgánům činným v trestním řízení pro účely trestního řízení, jehož účastníkem je vlastník investičního nástroje,

d) správci daně pro účely správy daní, jehož účastníkem je vlastník investičního nástroje,

e) Komisi pro účely státního dozoru,

f) České národní bance pro účely

1. bankovního informačního systému podle zvláštního právního předpisu, který upravuje činnost České národní banky,

2. sestavování platební bilance České republiky podle devizového zákona,

3. bankovního dohledu podle zvláštního právního předpisu, který upravuje činnost bank,

g) správci konkurzní podstaty pro účely konkurzního řízení, jehož účastníkem je vlastník investičního nástroje,

h) vyrovnacímu správci pro účely vyrovnacího řízení, jehož účastníkem je vlastník investičního nástroje,

i) organizátorovi regulovaného trhu pro účely kontroly a ukládání sankcí,

j) Bezpečnostní informační službě pro účely plnění úkolů podle zvláštního právního předpisu, který upravuje činnost Bezpečnostní informační služby.

(2) Osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů, poskytne centrálnímu depozitáři na žádost údaje o vlastnících cenných papírů vedených v její evidenci.

(3) Osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, může poskytovat údaje podle odstavce 1 prostřednictvím centrálního depozitáře na jeho žádost a za podmínek stanovených smlouvou uzavřenou s centrálním depozitářem a provozním řádem centrálního depozitáře.

(4) Osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, poskytne osobě vedoucí samostatnou evidenci investičních nástrojů na žádost údaje o vlastnících cenných papírů vedených v její evidenci.

(5) Osoba, která vede evidenci investičních nástrojů, má při poskytování informací osobám uvedeným v odstavci 1 nárok vůči těmto osobám na úhradu vynaložených věcných nákladů. Způsob stanovení výše vynaložených věcných nákladů stanoví prováděcí právní předpis.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582