Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 11

Nabývání a pozbývání účasti na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou

(1) Osoba nebo osoby jednající ve shodě musejí mít předchozí souhlas Komise

a) k nabytí kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou, nejde-li o nabytí přechodem vlastnického práva k cennému papíru,

b) ke zvýšení kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou, na 20 % nebo více, 33 % nebo více, 50 % nebo více, nejde-li o nabytí přechodem vlastnického práva k cennému papíru, nebo

c) k tomu, aby se staly osobami ovládajícími obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nestanou-li se jimi přechodem vlastnického práva k cennému papíru.

(2) Souhlas podle odstavce 1 se vyžaduje též pro nabytí hlasovacích práv

a) která na účet oznamovatele drží svým jménem jiná osoba,

b) kterými disponuje osoba ovládaná oznamovatelem,

c) kterými disponuje jiná osoba, jež uzavřela smlouvu s oznamovatelem nebo s jím ovládanou osobou, ve které se zavázali dlouhodobě prosazovat společnou politiku týkající se řízení obchodníka s cennými papíry tím, že budou ve shodě uplatňovat hlasovací práva, jimiž disponují,

d) která na základě smlouvy s oznamovatelem nebo s jím ovládanou osobou drží třetí osoba, jestliže tato smlouva předpokládá dočasné přenechání dispozice s hlasovacími právy oznamovateli nebo jím ovládané osobě za úplatu,

e) oznamovatele, jež byla poskytnuta jako jistota; to neplatí, pokud dispozice s hlasovacími právy byla přenechána osobě, která má tyto cenné papíry v úschově, správě nebo ve svém majetku a veřejně prohlásila, že bude tato hlasovací práva vykonávat; v takovém případě se hlasovací práva z těchto cenných papírů připočítávají osobě, která je má v úschově, správě nebo ve svém v majetku,

f) jiná osoba, jestliže je tato osoba vykonává svým jménem podle pokynů oznamovatele na základě smlouvy o výkonu hlasovacích práv.

(3) Pokud osoba, osoby jednající ve shodě nebo osoby uvedené v odstavci 2 mají sídlo v členském státě Evropské unie a hodlají nabýt účast podle odstavce 1, požádá Komise před vydáním rozhodnutí o stanovisko dozorový úřad členského státu Evropské unie, ve kterém mají tyto osoby své sídlo.

(4) Žádost o souhlas podle odstavce 1 musí obsahovat údaje podle odstavce 1 a k ní připojené doklady musejí prokazovat skutečnosti nezbytné pro posouzení vhodnosti žadatele z hlediska zdravého a obezřetného vedení obchodníka s cennými papíry, který není bankou, a pro posouzení, zda úzké propojení žadatele s obchodníkem s cennými papíry, který není bankou, nebrání efektivnímu výkonu dozoru nad tímto obchodníkem s cennými papíry. Náležitosti žádosti a její přílohy stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Komise udělí souhlas podle odstavce 1, jestliže žadatel je osobou vhodnou z hlediska zdravého a obezřetného vedení obchodníka s cennými papíry, který není bankou, a jestliže jeho úzké propojení s obchodníkem s cennými papíry, který není bankou, nebrání efektivnímu výkonu dozoru nad tímto obchodníkem s cennými papíry.

(6) Jestliže Komise neodešle rozhodnutí o žádosti podle odstavce 1 do 3 měsíců ode dne jejího doručení, platí, že nabytí účasti bylo schváleno, a má se za to, že rozhodnutí nabylo právních účinků.

(7) Souhlas podle odstavce 1 lze udělit i následně.

(8) Osoba, která nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast podle odstavce 1 přechodem vlastnického práva k cennému papíru, je povinna tuto skutečnost oznámit neprodleně Komisi.

(9) Osoba, osoby jednající ve shodě nebo osoby uvedené v odstavci 2 oznámí Komisi, že

a) přestávají ovládat obchodníka s cennými papíry, který není bankou,

b) snižují svou kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou, pod 50 %, 33 %, 20 % nebo ji pozbývají, nebo

c) převádějí na jinou osobu kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou.

(10) Oznámení podle odstavce 9 obsahuje údaje o oznamovateli, údaje o obchodníkovi s cennými papíry a výši účasti oznamovatele na obchodníkovi s cennými papíry po snížení; v oznámení podle odstavce 9 písm. c) se uvedou též údaje o osobě, na kterou se kvalifikovaná účast převádí.

(11) Nabytí či zvýšení účasti podle odstavce 1 na obchodníkovi s cennými papíry bez souhlasu Komise nemá za následek neplatnost právního úkonu, ale hlasovací práva spojená s touto účastí nesmějí být vykonávána až do získání souhlasu.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582