Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 109

Účastník centrálního depozitáře

(1) Účastník centrálního depozitáře je osoba, která podává centrálnímu depozitáři příkaz

a) k založení nebo zrušení majetkového účtu,

b) k provedení změny na majetkovém účtu,

c) k provedení služby.

(2) Účastníkem centrálního depozitáře může být

a) banka,

b) obchodník s cennými papíry,

c) investiční společnost,

d) organizátor regulovaného trhu,

e) zahraniční osoba s obdobným předmětem činnosti jako osoby uvedené v písmenech a) až d), f) zahraniční centrální depozitář,

g) Česká republika jednající prostřednictvím ministerstva,

h) Česká konsolidační agentura,

i) Česká národní banka,

j) centrální banka jiného státu,

k) Evropská centrální banka.

(3) Účast v centrálním depozitáři vzniká smlouvou.

(4) Centrální depozitář uveřejňuje aktuální seznam svých účastníků způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Účastníkem centrálního depozitáře nesmí být osoba,

a) na jejíž majetek byl prohlášen konkurz, a to po dobu 5 let od skončení konkurzního řízení,

b) které bylo povoleno vyrovnání, a to po dobu 5 let od skončení řízení o vyrovnání, nebo

c) u níž byl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku, a to po dobu 5 let od zamítnutí návrhu.

(6) Činnosti podle odstavce 1 provádí účastník centrálního depozitáře buď přímo nebo prostřednictvím organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému nebo zahraniční osoby s obdobnými předměty činnosti.

(7) Právní vztah mezi vlastníkem investičního nástroje a účastníkem centrálního depozitáře se řídí obchodním zákoníkem, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(8) Právní vztah mezi centrálním depozitářem a jeho účastníkem se řídí obchodním zákoníkem, pokud tento zákon nestanoví jinak.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582