Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 104

Provozní řád centrálního depozitáře

(1) Provozní řád centrálního depozitáře musí obsahovat zejména

a) seznam služeb, které centrální depozitář poskytuje, a podmínky a způsob jejich poskytování,

b) způsob zakládání a rušení majetkových účtů,

c) způsob předávání příkazů k provedení změn na majetkových účtech,

d) náležitosti nezbytné pro vedení evidence majetkových účtů v centrálním depozitáři,

e) náležitosti nezbytné pro vedení evidence emisí v centrálním depozitáři,

f) pravidla účasti v centrálním depozitáři,

g) údaje, které účastník centrálního depozitáře poskytuje centrálnímu depozitáři k plnění jeho povinností a způsob jejich poskytování,

h) druhy opatření, která může centrální depozitář uplatnit vůči svému účastníkovi, a postup při jejich uplatňování,

i) způsob vedení evidence na účtu zákazníků, postup při zahájení a ukončení vedení této evidence,

j) určení závěrky dne,

k) druhy výpisů z evidence investičních nástrojů, jejich náležitosti a způsob jejich předávání.

(2) Centrální depozitář je povinen o každé změně svého provozního řádu informovat Komisi. Komise může do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o změně provozního řádu centrálního depozitáře zahájit správní řízení o schválení jeho změny; účastníkem správního řízení je pouze centrální depozitář. Jestliže Komise nezahájí správní řízení v této lhůtě, považuje se změna za schválenou a má se za to, že rozhodnutí nabylo právní moci.

(3) Provozní řád centrálního depozitáře v aktuálním znění musí být uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a musí být k nahlédnutí veřejnosti v sídle centrálního depozitáře v jeho úředních hodinách. Pokud centrální depozitář zřídí provozovnu, musí být provozní řád k nahlédnutí veřejnosti též v této provozovně.

(4) Provozní řád centrálního depozitáře nebo jeho změna nabývají účinnosti okamžikem uveřejnění, nestanoví-li centrální depozitář datum pozdější.

(5) Centrální depozitář, účastníci centrálního depozitáře a osoby, které vedou evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů, dodržují provozní řád centrálního depozitáře. Při poskytování informací podle § 115 je provozní řád centrálního depozitáře závazný též pro osoby, které vedou samostatnou evidenci investičních nástrojů.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582