Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 10

Schvalování vedoucí osoby obchodníka s cennými papíry

(1) Vedoucí osoba obchodníka s cennými papíry musí mít k výkonu své funkce předchozí souhlas Komise; u obchodníka s cennými papíry, který je bankou, se vyžaduje předchozí souhlas Komise pouze k výkonu funkce vedoucí osoby odpovědné za činnost banky jako obchodníka s cennými papíry.

(2) Komise udělí souhlas podle odstavce 1 osobě,

a) která dosáhla věku 18 let,

b) která je způsobilá k právním úkonům,

c) u níž nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona, který upravuje živnostenské podnikání,

d) která je důvěryhodná,

e) která je odborně způsobilá,

f) která splňuje podmínku neslučitelnosti funkcí podle odstavce 3,

g) u níž řádnému výkonu funkce nebrání její jiná činnost.

(3) Vedoucí osobou obchodníka s cennými papíry nesmějí být

a) poslanec nebo senátor Parlamentu České republiky,

b) zaměstnanec Komise,

c) člen bankovní rady České národní banky,

d) investiční zprostředkovatel nebo jeho vedoucí osoba či zaměstnanec, nebo zahraniční osoba s obdobným předmětem podnikání nebo její vedoucí osoba či zaměstnanec; to neplatí, jestliže obchodník s cennými papíry a investiční zprostředkovatel nebo zahraniční osoba s obdobným předmětem podnikání jsou součástí jednoho koncernu,

e) vedoucí osoba nebo zaměstnanec jiného obchodníka s cennými papíry nebo zahraniční osoby s povolením k poskytování investičních služeb; to neplatí, jestliže obchodník s cennými papíry a jiný obchodník s cennými papíry nebo zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb jsou účastníky jednoho koncernu, nebo

f) vedoucí osoba nebo zaměstnanec investiční společnosti nebo investičního fondu nebo zahraniční osoby s povolením ke kolektivnímu investování; to neplatí, jestliže obchodník s cennými papíry a investiční společnost nebo investiční fond nebo zahraniční osoba s povolením ke kolektivnímu investování jsou účastníky jednoho koncernu.

(4) Žádost o souhlas podle odstavce 1 obsahuje údaje a doklady nezbytné pro posouzení skutečností uvedených v odstavcích 2 a 3. Náležitosti žádosti a její přílohy stanoví prováděcí právní předpis.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582