Zákon o cenných papírech (zákon č. 591/1992 Sb.)

§ (1-103)

§ 44

(1) Není-li pohledávka zajištěná zástavním právem k cennému papíru řádně a včas splněna, je zástavní věřitel oprávněn zastavený cenný papír prodat prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, popřípadě uplatnit právo na plnění ze zastaveného cenného papíru podle § 43 odst. 5. O zamýšleném prodeji je zástavní věřitel povinen předem informovat zástavce.

(2) Obchodník s cennými papíry prodává zastavený cenný papír svým jménem na účet zástavce na regulovaném trhu, jedná-li se o kótovaný cenný papír, nebo zástavní věřitel ve veřejné dražbě, jedná-li se o cenný papír, který není registrovaný. Výnos z prodeje cenného papíru snížený o náklady spojené s jeho prodejem a obvyklou odměnu vydá obchodník s cennými papíry zástavnímu věřiteli. Je-li předmětem prodeje cenný papír opatřený zástavním rubopisem, vyznačí na tomto cenném papíru rubopis znějící na kupujícího po škrtnutí zástavního rubopisu zástavním věřitelem za vlastníka obchodník s cennými papíry.

§ 44a

Nestanoví-li tento zákon jinak a nevylučuje-li to povaha věci, vztahují se ustanovení § 39 až 44 přiměřeně též na zástavní právo, které se zřizuje jinak než na základě smlouvy.

HLAVA V

SMLOUVY O CENNÝCH PAPÍRECH UZAVŘENÉ NA DÁLKU

§ 44b

(1) Jsou-li pro uzavření smlouvy podle tohoto zákona použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti dodavatele a spotřebitele, je dodavatel povinen v souladu s právem Evropských společenství splnit povinnosti podle § 44c až 44i.

(2) Dodavatelem je pro účely smluv podle tohoto zákona uzavřených při použití výhradně prostředků komunikace na dálku (dále jen "smlouva uzavřená na dálku") osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy uzavřené na dálku jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti jako poskytovatel služeb.

(3) Spotřebitelem je pro účely smluv uzavřených na dálku fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy uzavřené na dálku nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

(4) Trvalým nosičem dat je pro účely smluv uzavřených na dálku nástroj, který umožňuje uchování informací tak, aby mohly být využívány během doby přiměřené účelu informace, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě.

§ 44c

(1) Prostředky komunikace na dálku umožňující individuální sdělení mohou být použity za účelem uzavření smlouvy na dálku jen tehdy, jestliže spotřebitel jejich použití neodmítl.

(2) Automatický telefonní systém fungující bez lidské obsluhy, faxový přístroj a elektronická pošta mohou být použity jako prostředky komunikace na dálku za účelem uzavření smlouvy na dálku jen s předchozím souhlasem spotřebitele.

§ 44d

(1) U smluv uzavřených na dálku musí být spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy poskytnuty informace požadované k uzavření smlouvy podle tohoto zákona a zároveň nejméně tyto další informace:

a) o obchodní firmě nebo jméně, identifikačním čísle a hlavní podnikatelské činnosti dodavatele, o sídle dodavatele, který je právnickou osobou, nebo o bydlišti dodavatele, který je fyzickou osobou, případně o jiných adresách, které mají význam pro vztah mezi spotřebitelem a dodavatelem,

b) o obchodní firmě nebo jméně, identifikačním čísle zástupce dodavatele v České republice (dále jen "zástupce"), jestliže takový zástupce existuje, o sídle zástupce, který je právnickou osobou, nebo o bydlišti zástupce, který je fyzickou osobou, případně o jiných adresách, které mají význam pro vztah mezi spotřebitelem a zástupcem,

c) o obchodní firmě nebo jméně, identifikačním čísle zprostředkovatele, pokud s takovýmto zprostředkovatelem spotřebitel jedná, o titulu, na základě kterého jedná zprostředkovatel se spotřebitelem, o sídle zprostředkovatele, který je právnickou osobou, nebo o bydlišti zprostředkovatele, který je fyzickou osobou, případně o jiných adresách, které mají význam pro vztah mezi spotřebitelem a zprostředkovatelem,

d) o registraci dodavatele v obchodním rejstříku nebo obdobném veřejném registru, pokud je dodavatel registrován, o jeho registračním čísle nebo odpovídajícím prostředku identifikace v takovém registru,

e) o názvu a sídle orgánu odpovědného za výkon státního dozoru nad činností dodavatele,

f) o názvu a hlavních znacích služby,

g) o celkové ceně služeb včetně všech poplatků a nákladů; nelze-li celkovou cenu určit předem, informace o způsobu výpočtu konečné ceny,

h) o rizikách spojených s cennými papíry, kterých se týká uzavíraná smlouva, včetně upozornění, že minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů,

i) o existenci daní nebo jiných poplatků, které nejsou hrazeny dodavatelem nebo jím nejsou vybírány,

j) o době, po kterou zůstávají poskytnuté informace v platnosti,

k) o způsobu platby a poskytnutí služby,

l) o dodatečných nákladech na použití prostředků komunikace na dálku,

m) o právu na odstoupení od smlouvy včetně doby jeho trvání, podmínkách jeho uplatnění včetně pokynů pro úspěšné uplatnění práva na odstoupení, informace o částce, jejíž zaplacení může být na spotřebiteli požadováno podle § 44e odst. 3, a informace o důsledcích nevykonání tohoto práva, nebo o neexistenci práva na odstoupení,

n) o možnostech předčasného nebo jednostranného ukončení smlouvy uzavřené na dálku, včetně případných smluvních pokut nebo odstupného,

o) o minimální době trvání smlouvy uzavřené na dálku v případě, když smlouva připouští trvající nebo opakované plnění,

p) o právu platném pro smlouvu uzavřenou na dálku tam, kde strany nemají volný výběr práva platného pro smlouvu uzavřenou na dálku, nebo právo, které navrhuje dodavatel v případech, kdy strany mají možnost výběru platného práva,

q) o jazyku, popřípadě jazycích, ve kterých se souhlasem spotřebitele bude dodavatel komunikovat se spotřebitelem během trvání smlouvy uzavřené na dálku a ve kterých jsou poskytovány smluvní podmínky a další informace podle tohoto ustanovení,

r) o způsobu vyřizování stížností spotřebitelů, včetně možnosti obrátit se se stížností na Komisi pro cenné papíry (dále jen "Komise") nebo možnosti jiného mimosoudního vyřízení stížnosti.

(2) Informace podle odstavce 1 musí být poskytnuty určitým a srozumitelným způsobem vhodným pro použité prostředky dálkové komunikace s přihlédnutím k zásadám dobré víry a k ochraně spotřebitelů.

(3) V případě hlasové telefonní komunikace musí být spotřebiteli na začátku hovoru sděleny informace podle odstavce 1 písm. a) až c) a účel hovoru zahájeného dodavatelem. Jestliže s tím vysloví spotřebitel souhlas, je možné mu sdělit pouze informace o osobě, která je v kontaktu se spotřebitelem, a její spojitost s dodavatelem a informace podle odstavce 1 písm. f), g), i) a m). Dodavatel informuje spotřebitele o dalších informacích, které jsou na vyžádání k dispozici, a o jejich povaze. Povinnost podle odstavce 4 tím není dotčena.

(4) Informace podle odstavce 1 musí být dány k dispozici spotřebiteli v tištěné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat v dostatečné době před tím, než je spotřebitel smlouvou uzavřenou na dálku vázán.

(5) Dodavatel splní povinnost podle odstavce 4 okamžitě po uzavření smlouvy na dálku, jestliže byla tato smlouva uzavřena na žádost spotřebitele s použitím prostředků komunikace na dálku, které neumožňují poskytnutí smluvních podmínek a informací v souladu s odstavcem 4.

(6) Spotřebitel má právo obdržet kdykoli během trvání smlouvy uzavřené na dálku smluvní podmínky v tištěné podobě a změnit způsob komunikace na dálku.

§ 44e

(1) Od smlouvy o úschově cenných papírů (§ 34), smlouvy o správě cenných papírů (§ 36) a smlouvy o uložení cenných papírů (§ 37) uzavřené na dálku má spotřebitel právo odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly sděleny informace podle § 44d odst. 5, byl-li tento den dnem pozdějším.

(2) Ve lhůtě pro odstoupení podle odstavce 1 může dodavatel začít plnit smlouvu uzavřenou na dálku až poté, co s tím spotřebitel vysloví souhlas.

(3) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy uzavřené na dálku, dodavatel může požadovat neprodlené zaplacení za do té doby skutečně poskytnutou službu. Požadovaná částka musí být přiměřená rozsahu již poskytnuté služby.

(4) Dodavatel nesmí od spotřebitele požadovat zaplacení za poskytnutou službu podle odstavce 3, pokud zahájil plnění smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení podle odstavce 1 bez souhlasu spotřebitele nebo pokud spotřebitele neinformoval o částce podle § 44d odst. 1 písm. m).

(5) Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne odstoupení podle odstavce 1, vrátit spotřebiteli všechny cenné papíry a peněžní prostředky od něj přijaté na základě smlouvy uzavřené na dálku. Dodavatel není povinen vrátit spotřebiteli peněžní prostředky zaplacené za již skutečně poskytnutou službu na základě této smlouvy.

§ 44f

Uzavírají-li stejné smluvní strany, které spolu uzavřely smlouvu uzavřenou na dálku, další navazující smlouvy uzavřené na dálku stejné povahy, nepoužijí se na tyto navazující smlouvy ustanovení § 44d odst. 1 až 3. Toto neplatí v případě, kdy od uzavření poslední smlouvy uplyne více než jeden rok.

§ 44g

Poskytne-li dodavatel při poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku službu bez objednávky, nemá spotřebitel povinnost za tuto službu zaplatit a neplynou mu z této skutečnosti ani jiné povinnosti.

§ 44h

Na smlouvy uzavřené na dálku se obdobně použijí ustanovení o spotřebitelských smlouvách podle § 55 a 56 občanského zákoníku.

§ 44i

Spotřebitel nesmí být zbaven ochrany podle § 44b až 44h bez ohledu na právo, kterým se smluvní vztah řídí, má-li spotřebitel bydliště na území České republiky nebo členského státu Evropské unie.

24a) § 53 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 367/2000 Sb.

24b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582