Zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.)

§ (1-42)§ 42

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Uhde v.r Klaus v.r.

Příl.1

Třídění hmotného majetku do odpisových skupin

ODPISOVÁ SKUPINA 1Položka+) SKP++) Název++++)(1-1) 01.21.11 Jen: skot plemenný

(1-2) 01.21.11 Jen: skot chovný

(1-3) 01.22.11 Jen: ovce chovné a plemenné

(1-4) 01.22.12 Jen: kozy chovné a plemenné

(1-5) 01.22.13 Jen: osli, muly a mezci chovní

a plemenní

(1-6) 01.23.10 Jen: prasata plemenná

(1-7) 01.23.10 Jen: prasata chovná

(1-8) 01.24.10 Jen: hejna husí plemenná

(1-9) 01.24.10 Jen: hejna husí chovná(1-10) 25.24.25 Ochranné plastové a pryžové pokrývky

hlavy (přilby)

(1-11) 25.24.27 Plastové kancelářské a školní

potřeby

(1-12) 26.15.23 Laboratorní sklo, sklo pro

zdravotnictví a farmaceutické

účely

(1-13) 26.24.1 Ostatní technické keramické výrobky

(1-14) 26.81.11 Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné

kotouče a podobné výrobky

(1-15) 28.62 Nástroje a nářadí

kromě: nástrojů na strojní tváření za

tepla SKP 28.62.50 v položce (2-12)

(1-16) 29.32.14 Rozmetadla mrvy a umělých hnojiv

(1-17) 29.32.40 Mechanické přístroje ke stříkání,

rozstřikování nebo rozprašování prášků pro

zemědělství a zahradnictví

(1-18) 29.32.50 Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy

a návěsy pro zemědělské účely(1-19) 29.32.65 Jen: stroje a přístroje zemědělské,

zahradnické, lesnické, drůbežnické nebo

včelařské jinde neuvedené

zejména: stroje a zařízení pro pěstování

chmele, révy vinné, ovoce a dřevin, pro

zrychlený pěstební proces, ošetřování

luk a trávníků (kromě žacích),

pěstování léčivých rostlin

(1-20) 29.41 Ruční mechanizované nářadí a nástroje

(1-21) 30.0 Kancelářské stroje a počítače

(1-22) 32.20.11 Jen: - studiová provozní a ovládací

zařízení - přístroje pro bezdrátové

přenosy (včetně mobilních telefonů)

(1-23) 32.20.12 Televizní kamery

(1-24) 32.20.20 Elektrické přístroje pro telefonii

nebo telegrafii po vedení včetně faxů

(1-25) 32.20.11 Jen: vysílače - přijímače občanských

radiostanic

(1-26) 32.30.44 Přijímací přístroje pro radiotelefonii

nebo radiotelegrafii jinde neuvedené

(1-27) 33.2 Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné

přístroje a zařízení kromě: přesných

vah, kreslicích a rýsovacích přístrojů

a nástrojů pro měření délky v SKP

33.20.3 v položce (2-53)

(1-28) zrušena

(1-29) zrušena

(1-30) zrušena

(1-31) 34.10.53 Vozidla speciální pro přepravu na sněhu

a osob na golfových hřištích apod.

(1-32) 35.20.33 Jen: vozíky kolejové důlní a malodrážní

(1-33) 35.42 Jízdní kola

(1-34) 36.63.2 Psací a kancelářské potřeby

(1-35) 36.63.74 Výrobky konstruované pro předváděcí

účely

(1-36) 36.63.76 Umělé květiny, listoví a ovoce

(1-37) 33.10.16 Jen: dýchací přístroje, plynové masky

(1-38) 31.62.13 Jen: směšovací zvukové přístroje pro

záznam a kombinování zvuku (mixážní

pulty apod.)

ODPISOVÁ SKUPINA 2Položka+) SKP++) Název++++)

CZ-CC+++)(2-1) 01.22.13 Jen: koně (užitkoví, plemenní, chovní)

(2-2) 17.40.2 Ostatní konfekční textilní výrobky

zejména: lodní plachty, stany, padáky

(2-3) 17.51.1 Koberce a ostatní textilní podlahové

krytiny (nespojené se stavebním dílem)

(2-4) 17.52 Jen: lana a síťované výrobky

(2-5) 17.54.38 Textilní výrobky pro technické účely

(2-6) 19.2 Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky

(2-7) 20.30.20 Dřevěné prefabrikované stavební části

a celky

zejména: prefabrikované buňky, pokud

nejsou samostatnými stavebními díly

(objekty) nebo technologickým zařízením

(2-8) 22.11 Knihy (slovníky, atlasy, glóbusy

a podobně)

(2-9) 25.23.20 Plastové prefabrikované stavební části

a celky

zejména: prefabrikované buňky, pokud

nejsou samostatnými stavebními díly

(objekty) nebo technologickým zařízením

(2-10) 25.24 Ostatní plastové výrobky

kromě: - ochranných plastových

a pryžových pokrývek hlavy

(přilby) v SKP 25.24.25

v položce (1-10)

- kancelářských a školních potřeb

v SKP 25.24.27 v položce (1-11)

(2-11) 28.61.1 Nožířské výrobky

(2-12) 28.62.50 Jen: nástroje na strojní tváření za

tepla

(2-13) 28.63.1 Zejména: závěry a závěrové rámy

s vestavěnými zámky

(2-14) 28.71 Ocelové sudy a podobné nádoby (s objemem

300 litrů a menším)

zejména: cisterny, sudy, bubny, kádě

(2-15) 28.72 Drobné kovové obaly

zejména: hliníkové sudy, barely apod.,

zásobníky pro jakékoliv materiály

o objemu menším než 300 litrů

(2-16) 28.73.1 Drátěné výrobky

zejména: lana a pásy

(2-17) 29.11.11 Zážehové spalovací pístové motory pro

pohon lodí, závěsné

(2-18) 29.12.2 Čerpadla a zdviže na kapaliny

(2-19) 29.22.14 Jen: jeřáby stavební (konstruované pro

stavebnictví)

(2-20) 29.22.17 Jen: transportní zařízení pro přepravu

kusových materiálů

(2-21) 29.22.18 Jen: transportní zařízení pro přepravu

kusových materiálů

(2-22) 29.23.13 Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná

čerpadla (kromě zařízení převážně pro

domácnost)

(2-23) 29.24.1 Jen: výrobní a provozní filtrační

zařízení a zařízení pro úpravu vod

o kapacitě do 2000 ekvivalentních

obyvatel

(2-24) 29.24.2 Stroje a zařízení k čištění lahví,

balení, vážení, stříkací a rozstřikovací

stroje

zejména: osobní a ostatní váhy, hasicí

zařízení, tryskací zařízení, obalovací

zařízení

(2-25) 29.24.31 Odstředivky jinde neuvedené

(2-26) 29.24.32 Kalandry nebo jiné válcovací stroje

(kromě strojů pro válcování kovů nebo

skla)

(2-27) 29.24.33 Prodejní automaty

(2-28) 29.24.40 Stroje, přístroje a laboratorní zařízení

jinde neuvedené ke zpracování materiálů,

postupy spočívajícími ve změně teploty

(2-29) 29.24.6 Myčky nádobí průmyslového charakteru

(2-30) 29.31 Zemědělské a lesnické traktory

(2-31) 29.32 Ostatní zemědělské a lesnické stroje

kromě:

- rozmetadel mrvy a umělých hnojiv v SKP

29.32.14 v položce (1-16)

- mechanických přístrojů ke stříkání,

rozstřikování nebo rozprašování

tekutin a prášků pro zemědělství nebo

zahradnictví v SKP 29.32.40 v položce

(1-17)

- samonakládacích nebo samovýklopných

přívěsů a návěsů pro zemědělské účely

v SKP 29.32.50 v položce (1-18)

- strojů a přístrojů zemědělských,

zahradnických, lesnických,

drůbežnických, nebo včelařských jinde

neuvedených v SKP 29.32.65 v položce

(1-19)

(2-32) 29.4 Obráběcí a tvářecí stroje

kromě: ručního mechanizovaného nářadí

a nástrojů v SKP 29.41 v položce (1-20)

(2-33) 29.52.1 Stroje pro hlubinné dobývání

(2-34) 29.52.2 Stroje pro zemní práce a povrchové

dobývání s vlastním pohonem

(samojízdné)

kromě: kolesových rypadel a zakladačů

v položce (3-33)

(2-35) 29.52.3 Ostatní stroje pro zemní a stavební

práce

(2-36) 29.52.4 Stroje pro práci se zeminou, štěrkem,

rudou a ostatními nerostnými hmotami

a produkty; stroje na tvarování

odlévacích forem z písku

(2-37) 29.52.50 Pásové traktory

(2-38) 29.53.1 Stroje na výrobu potravin a nápojů a pro

zpracování tabáku

(2-39) 29.54 Stroje na výrobu textilu, textilních

a oděvních výrobků, usní (včetně šicích

strojů pro domácnost)

(2-40) 29.56 Ostatní účelové stroje (kromě strojů pro

domácnost)

zejména:

- stroje pro tisk, brožování a vazbu

knih a ofsetové tiskařské stroje v SKP

29.56.1

- ždímačky prádla v SKP 29.56.21

- sušicí stroje průmyslové v SKP

29.56.22

- stroje pro zpracování kaučuku a plastů

v SKP 29.56.23

- stroje pro zpracování skla v SKP

29.56.25

- účelové stroje pro výrobu jinde

neuvedené v SKP 29.56.25

(2-41) 29.60.13 Revolvery, pistole a jiné střelné zbraně

včetně loveckých apod.

(2-42) 29.71 Elektrické přístroje a zařízení převážně

pro domácnost

(2-43) 29.72 Neelektrické přístroje a zařízení

převážně pro domácnost

(2-44) 31.10.31 Jen: elektrická generátorová soustrojí

s pístovým vznětovým motorem s vnitřním

spalováním do 2,5 MW elektrického výkonu

(2-45) 31.10.32 Jen: generátorová soustrojí se

zážehovými a spalovacími motory

a ostatní generátorová soustrojí do 2,5

MW elektrického výkonu

(2-46) 31.4 Akumulátory, primární články a baterie

(2-47) 31.50 Elektrické zdroje světla a svítidla

zejména: lampy, světelné reklamy

a znaky, lustry, světlomety

(2-48) 31.61.22 Spouštěče (též pracující jako samostatné

generátory), ostatní generátory

a ostatní přístroje a zařízení

(2-49) 31.62 Ostatní elektrické zařízení jinde neuvedené

zejména: - akustické, vizuální

a signalizační zařízení

- ochranná, zabezpečovací,

návěstní apod. zařízení

kromě: - směšovacích zvukových přístrojů

pro záznam a kombinování zvuku

(mixážních pultů apod.) v SKP

31.62.13 v položce (1-38)

(2-50) 32.20.11 Vysílací přístroje pro radiotelefonii,

radiotelegrafii, rozhlasové nebo

televizní vysílání

kromě:

- Přístrojů pro bezdrátové přenosy

(včetně mobilních telefonů) v položce

(1-22)

- vysílačů - přijímačů občanských

radiostanic v položce (1-25)

- studiových provozních a ovládacích

zařízení v položce (1-22)

(2-51) 32.30 Rozhlasové a televizní přijímače,

přístroje pro záznam a reprodukci zvuku

nebo obrazu a podobná rádiová zařízení

a příslušenství (včetně antén

a parabolických antén všech druhů)

kromě: přijímacích přístrojů pro

radiotelefonii nebo radiotelegrafii

v SKP 32.30.44 v položce (1-26)

(2-52) 33.10 Zdravotnické přístroje a zařízení,

chirurgické a ortopedické prostředky

kromě: dýchacích přístrojů, plynových

masek v SKP 33.10.16 v položce (1-37)

(2-53) 33.20.3 Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací

přístroje a nástroje pro měření délky

(2-54) 33.4 Optické a fotografické přístroje

a zařízení

zejména: dalekohledy, optické

mikroskopy, lasery, zařízení a přístroje

s tekutými krystaly, fotopřístroje,

kinokamery, promítací přístroje,

zvětšovací a zmenšovací přístroje,

fotoblesky, promítací plátna, vybavení

fotolaboratoří, čtecí přístroje

(2-55) 33.50 Časoměrné přístroje

zejména: hodiny včetně spínacích,

hodinky

(2-56) 34.10.3 Motorová vozidla pro přepravu deseti

a více osob

(2-57) 34.10.4 Motorová vozidla pro nákladní dopravu

(2-58) 34.10.51 Terénní vyklápěcí vozy (dampry)

(2-59) 34.10.52 Jeřábové automobily

(2-60) 34.10.54 Motorová vozidla pro speciální použití,

jinde neuvedená

(2-61) 34.20.2 Přívěsy, návěsy, kontejnery

(2-62) 34.30.20 Ostatní příslušenství pro motorová

vozidla

(2-63) 35.12 Rekreační a sportovní čluny

(2-64) 35.30 Letadla a kosmické lodě (balóny,

vzducholodě, družice) kromě:

- vrtulníků v SKP 35.30.31 v položce

(3-45) letounů a ostatních letadel

v SKP 35.30.34 v položce (3-45)

kosmických lodí (včetně družic) v SKP

35.30.4 v položce (3-45)

(2-65) 35.41 Motocykly (mopedy, kola s pomocným

motorkem)

(2-66) 35.43 Invalidní vozíky

(2-67) 35.50.1 Jiné dopravní prostředky a zařízení

(zejména vozidla bez motoru jinde

neuvedená)

(2-68) 36.1 Nábytek

(2-69) 36.3 Hudební nástroje

(2-70) 36.4 Sportovní potřeby

(2-71) 36.50.4 Výrobky pro lunaparky, pro stolní nebo

společenské hry

(2-72) 36.63.1 Kolotoče, houpačky, střelnice a ostatní

pouťové atrakce

(2-73) 31.20.31 Rozvaděče a rozvodné panely pro napětí

1 000 V a nižší

(2-74) 29.22.15 Vidlicové vozíky, jiné vozíky vybavené

zdvihacím a manipulačním zařízením

a malé tahače

(2-75) 28.11.23 Jen: konstrukce pro lešení a bednění

(2-76) 29.12.31 Jen: laboratorní zařízení pro vývin

vakua (mechanické, difuzní,

ultravakuové, soupravy laboratorní

vakuové čerpací)

(2-77) 29.21.1 Jen: laboratorní pece a pícky, autoklávy

a fermentory laboratorní

(2-78) 29.23.11 Jen: laboratorní přístroje a zařízení

pro odpařování a zkapalňování plynů

(2-79) 29.24.11 Jen: laboratorní destilační

a rektifikační přístroje

(2-80) 2 Jen: signalizační a zabezpečovací

technická zařízení staveb

klasifikovaných v CZ-CC v sekci 2

(2-81) 34.10.2 Dvoustopá motorová vozidla osobní

ODPISOVÁ SKUPINA 3Položka+) SKP++) Název++++)

CZ-CC+++)(3-1) 26.61.2 Prefabrikované a stavební části a celky

z betonu a železobetonu

zejména: prefabrikované prostorové buňky

a dílce, pokud nejsou samostatnými

stavebními díly (objekty) nebo

technologickým zařízením

(3-2) 28.11.10 Kovové prefabrikované stavebnicové části

a celky

zejména: prefabrikované buňky, pokud

nejsou samostatnými stavebními díly

(objekty) nebo technologickým zařízením

(3-3) 28.11.21 Kovové konstrukce nosné pro mosty a části

mostů

zejména: samostatné mostní konstrukce,

určené k přemísťování, tj. pokud nejsou

stavebními objekty

(3-4) 28.11.22 Ocelové konstrukce stožárů, sloupů

a pilířů

zejména: samostatné konstrukce určené

k přemísťování, tj. pokud nejsou

stavebními objekty

(3-5) 28.11.23 Ostatní ocelové nebo hliníkové konstrukce

kromě: konstrukce pro lešení a bednění

v položce (2-75)

(3-6) 28.21 Kovové nádrže, zásobníky a kontejnery

(s objemem nad 300 litrů)

(3-7) 28.30 Parní kotle a pomocná zařízení,

kondenzátory, jaderné reaktory

(3-8) 28.75.21 Trezory a pancéřové skříně

(3-9) 28.75.22 Kartotékové kovové skříně a podobné

výrobky kovové

(3-10) 28.75.24 Dekorační sochy, sošky a podobné předměty

kovové

(3-11) 28.75.27 Ostatní výrobky z obecných kovů jinde

neuvedené

(3-12) 28.75.3 Meče, tesáky, bodáky apod.

(3-13) 29.11.12 Ostatní zážehové spalovací motory

(3-14) 29.11.13 Vznětové pístové motory

(3-15) 29.11.2 Turbíny

(3-16) 29.12.1 Hydraulické a pneumatické pohony a motory

(3-17) 29.12.3 Vzduchová čerpadla, vývěvy, kompresory

a ventilátory

kromě: laboratorních zařízení pro vývin

vakua (mechanické, difuzní, ultravakuové,

soupravy laboratorní vakuové čerpací)

v SKP 29.12.31 v položce (2-76)

(3-18) 29.21.1 Pece a hořáky

kromě: laboratorních pecí a pícek,

autokláv a fermentorů

laboratorních v SKP 29.21.12

a 29.21.13 v položce (2-77)

(3-19) 29.22.11 Kladky, kladkostroje a podobná zdvihací

zařízení

(3-20) 29.22.12 Navíjecí zařízení, rumpály a bubnová

zdvihadla včetně speciálně vyrobených pro

práci pod zemí

(3-21) 29.22.13 Zvedáky a zdvihací zařízení ke zdvihání

vozidel

(3-22) 29.22.14 Jeřáby, mobilní zdvihací rámy, zdvižné

obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné

vozíky a jeřábové vozíky

kromě: stavebních jeřábů v položce (2-19)

(3-24) 29.22.16 Výtahy, skipové výtahy, eskalátory

a pohyblivé chodníky

(3-25) 29.22.17 Pneumatické a ostatní elevátory,

dopravníky pro nepřetržité přemisťování

zboží a materiálů

kromě: transportních zařízení pro

přepravu kusových materiálů v položce

(2-20)

(3-26) 29.22.18 Ostatní zvedací, manipulační, nakládací

nebo vykládací zařízení

kromě: transportních zařízení pro

přepravu kusových materiálů v položce

(2-21)

(3-27) 29.23.11 Výměníky tepla a zkapalňovače plynů

kromě: laboratorních přístrojů pro

destilaci, odpařování a zkapalňování

plynů, sušiček a termostatů laboratorních

v položce (2-78)

(3-28) 29.23.12 Klimatizační zařízení

(3-29) 29.23.14 Stroje a zařízení pro filtrování

a čištění plynů jinde neuvedené

(3-30) 29.23.2 Ventilátory kromě stolních

(3-31) 29.24.1 Plynové generátory, destilační, filtrační

nebo rektifikační přístroje

kromě: - výrobních a provozních

filtračních zařízení a zařízení

pro úpravu vod o kapacitě do

2000 ekvivalentních obyvatel

v položce (2-23)

- laboratorních destilačních

a rektifikačních přístrojů

v SKP 29.24.11 v položce (2-79)

(3-32) 29.51 Stroje pro metalurgii

(3-33) 29.52.2 Jen: rypadla kolesová a zakladače

(3-34) 29.55 Stroje a přístroje na výrobu a konečnou

úpravu papíru, kartónu a lepenky

(3-35) 31.10 Elektromotory, generátory

a transformátory

kromě: generátorových soustrojí v SKP

31.10.31 a 31.10.32 do 2,5 MW

elektrického výkonu v položce (2-44)

a (2-45)

(3-36) 31.2 Elektrická rozvodná, řídící a spínací

zařízení

kromě: rozvaděčů a rozvodných panelů pro

napětí 1 000 V a nižší v SKP 31.20.31

v položce (2-73)

(3-37) 32.10.1 Elektrické kondenzátory

(3-38) 35.11 Lodě

zejména: lodě pro osobní a nákladní

dopravu včetně cisternových,

rybářských, požárních

a tlačných, remorkérů,

plovoucích bagrů a jeřábů,

plovoucí plošiny

(3-39) 35.20 Lokomotivy a kolejový vozový park

kromě: vozíků kolejových důlních

a malodrážních v SKP 35.20.33 v položce

(1-32)

(3-40) - Pěstitelské celky trvalých porostů

s dobou plodnosti delší než tři roky29)

(3-41) 127113 Skleníky (foliovníky) pro pěstování

rostlin

(3-42) 28.22.12 Kotle pro ústřední topení, pokud nejsou

nedílnou součástí stavebního díla++++)

(3-43) 242061 Konstrukce chmelnic

(3-44) 230341 Jen: věžové zásobníky chemických

podniků kromě:

- zásobníků s tepelným zařízením v SKP

29.24.40 v položce (2-28)

- zásobníků s mechanickým zařízením

v SKP 29.56 v položce (2-40)

- stavebních základů chemických

technologických zařízení

klasifikovaných v CZ-CC v sekci 2

(3-45) 35.30.3 Jen: - vrtulníky v SKP 35.30.31

- letouny a ostatní letadla jinde

neuvedená o vlastní hmotnosti nad

15 000 kg v SKP 35.30.34

- kosmické lodě (včetně družic) v SKP

35.30.4

ODPISOVÁ SKUPINA 4+++++)Položka+) CZ-CC+++) Název+++++)(4-1) 1 Jen: budovy

- ze dřeva a plastů,

- na povrchových dolech, pokud nejsou

vázané na životnost dolu

kromě:

skleníků (foliovníků) pro pěstování

rostlin v CZ-CC 127113 v položce (3-41)

(4-2) 1,2 Jen: oplocení

(4-3) 1,2 Jen: vnější osvětlení budov a staveb

(4-4) 125112 Budovy výrobní pro energetiku

(4-5) 125222 Sila samostatná

(4-6) 127122 Sila pro posklizňovou úpravu a skladování

obilí

(4-7) 212121 Svršek drah železničních dálkových

- tratě

(4-8) 212122 Svršek drah železničních dálkových

- stanice

(4-9) 212123 Svršek drah železničních dálkových

- výhybky

(4-10) 212124 Svršek drah železničních dálkových

- vlečky

(4-11) 212221 Svršek drah kolejových - metro,

tramvajové dráhy

(4-12) 212229 Svršek drah kolejových jinde neuvedený

(4-13) 221 Vedení dálková trubní, telekomunikační

a elektrická

kromě:

- nezastřešených přečerpávacích stanic na

dálkových vedeních v CZ-CC 221141

v položce (5-11)

- nádrží, jímek, objektů čistíren

odpadních vod - pozemních (kromě budov)

v CZ-CC 221232 v položce (5-12)

- souvisejících čerpacích stanic, úpraven

vod, staveb vodního hospodářství (kromě

budov) v CZ-CC 221241 v položce (5-13)

- podzemních staveb vodního hospodářství

jinde neuvedených v CZ-CC 221279

v položce (5-14)

(4-14) 222 Vedení místní trubní, elektrická

a telekomunikační

kromě:

- nádrží vod pozemních v CZ-CC 222232

v položce (5-15)

- vrtů čerpacích (studny vrtané) v CZ-CC

222251 v položce (5-16)

- studní jinde neuvedených a jímání vody

v CZ-CC 222252 v položce (5-17)

- fontán, hydrantů, kašen v CZ-CC 222253

v položce (5-18)

- nádrží, jímek v CZ-CC 222332 v položce

(5-19)

- staveb místních čistíren a úpraven

odpadních vod (kromě budov) v CZ-CC

222321 v položce (5-20)

- podzemních staveb pro energetiku

v CZ-CC 222479 v položce (5-21)

(4-15) 230 Jen: věže, stožáry, věžové zásobníky

v CZ-CC 230141, 230341, 230441

kromě: věžových zásobníků chemických

podniků v CZ-CC 230341 v položce (3-44)

(4-16) 2302 Stavby elektráren (díla energetická

výrobní)

kromě:

- podzemních staveb elektrárenských

v CZ-CC 230279 v položce (5-27)

(4-17) 230351 Průmyslové komíny chemických podniků

(4-18) 230451 Průmyslové komíny pro ostatní průmysl

(4-19) 241131 Jen: koupaliště (bazény) nekryté ze dřeva

a plastů

(4-20) 242052 Jen: valy samostatné ze dřeva a plastů

(4-21) 242062 Konstrukce vinic

(4-22) - Jen: byty a nebytové prostory vymezené

jako jednotky zvláštním právním předpisem

v budovách ze dřeva a plastůODPISOVÁ SKUPINA 5+++++), ++++++)Položka+) CZ-CC+++) Název++++)(5-1) 1 Budovy

kromě:

- uvedených v odpisové skupině 4

- uvedených v odpisové skupině 6

- skleníků (foliovníků) pro pěstování

rostlin v CZ-CC 127113 v položce (3-41)

(5-2) 211 Dálnice, silnice, místní a účelové

komunikace

kromě: signalizačního a zabezpečovacího

zařízení v CZ-CC 211193 a 211293

v položce (2-80)

(5-3) 212111 Spodek drah železničních dálkových

(5-4) 212211 Spodek drah kolejových městských

a ostatních

(5-5) 2130 Plochy letišť

kromě: signalizačního a zabezpečovacího

zařízení staveb v CZ-CC 213093 v položce

(2-80)

(5-6) 2141 Mosty a visuté dálnice

kromě: signalizačního a zabezpečovacího

zařízení staveb v položce (2-80)

(5-7) 2142 Tunely, podjezdy a podchody

kromě: signalizačního a zabezpečovacího

zařízení staveb v CZ-CC 214293 v položce

(2-80)

(5-8) 2151 Přístavy a plavební kanály

kromě: signalizačního a zabezpečovacího

zařízení staveb v CZ-CC 215193 v položce

(2-80)

(5-9) 2152 Vodní stupně

zejména: přehrady, hráze, spodní stavba

vodních elektráren

(5-10) 2153 Akvadukty, vodní díla pro zavlažovaní

a odvodnění

(5-11) 221141 Nezastřešené přečerpávací stanice na

dálkových vedeních

(5-12) 221232 Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních

vod - pozemních (kromě budov)

(5-13) 221241 Související čerpací stanice, úpravny vod,

stavby vodního hospodářství (kromě budov)

(5-14) 221279 Podzemní stavby vodního hospodářství

jinde neuvedené

(5-15) 222232 Nádrže vod pozemní

(5-16) 222251 Vrty čerpací (studny vrtané)

(5-17) 222252 Studny jinde neuvedené a jímání vody

(5-18) 222253 Fontány, hydranty, kašny

(5-19) 222332 Nádrže, jímky

(5-20) 222321 Stavby místních čistíren a úpraven

odpadních vod (kromě budov)

(5-21) 222479 Podzemní stavby pro energetiku

(5-22) 230131 Objekty úpravy surovin

(5-23) 230132 Objekty výroby stavebních hmot

(5-24) 230121 Dráhy lanové pozemní bezkolejové pro

těžbu surovin a dopravu nákladů

(5-25) 230151 Různé stavby pozemní výrobní pro těžbu

(kromě budov)

(5-26) 230171 Základy technologických výrobních zařízení

(5-27) 230279 Podzemní stavby elektrárenské

(5-28) 230311 Stavby pro výrobu a úpravu chemických

surovin (kromě budov)

(5-29) 230318 Stavby pozemní doplňkové pro chemickou

výrobu (kromě budov)

(5-30) 230349 Stavby výrobní chemických podniků jinde

neuvedené (kromě budov)

(5-31) 230411 Stavby hutního a těžkého průmyslu (kromě

budov)

(5-32) 230418 Stavby pozemní doplňkové pro hutní

a těžký průmysl

(5-33) 230449 Stavby výrobní pro ostatní průmysl jinde

neuvedené (kromě budov)

(5-34) 230479 Podzemní stavby pro ostatní průmysl

(5-35) 230471 Základy technologických výrobních

zařízení pro ostatní průmysl

(5-36) 241 Stavby pro sport a rekreaci

kromě:

- koupališť (bazénů) nekrytých ze dřeva

a plastu v CZ-CC 241131 v položce

(4-19)

(5-37) 2420 Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená

kromě:

- valů samostatných ze dřeva a plastů

v CZ-CC 242052 v položce (4-20)

- konstrukcí chmelnic v CZ-CC 242061

v položce (3-43)

- konstrukcí vinic v CZ-CC 242062

v položce (4-21)

(5-38) 230379 Podzemní stavby chemických podniků

(5-39) Byty a nebytové prostory vymezené jako

jednotky zvláštním právním předpisem

kromě: bytů a nebytových prostor

vymezených jako jednotky zvláštním

právním předpisem v budovách ze dřeva

a plastů v položce (4-22)

a nebytových prostor vymezených jako

jednotky zvláštním právním předpisem

v budovách a stavbách uvedených v odpisové

skupině 6

ODPISOVÁ SKUPINA 6+++++), ++++++), +++++++)

Položka+) CZ-CC+++) Název++++)(6-1) 121111 Budovy hotelů a podobných ubytovacích

zařízení

(6-2) 122 Budovy administrativní

(6-3) 123011 Budovy obchodních domů

(6-4) 123079 Podzemní obchodní střediska

(6-5) 1261 Budovy pro společenské a kulturní účely

(6-6) 1262 Muzea a knihovny

(6-7) 1272 Budovy pro bohoslužby a náboženské

aktivity

(6-8) 1273 Historické nebo kulturní památky

Vysvětlivky:

+) Položka = kód odpisové skupiny (1 až 6) a pořadové číslo.

++) SKP = kód "Standardní klasifikace produkce" zavedené Českým statistickým úřadem (sdělení Českého statistického úřadu ze dne 5.12.2002 o zavedení 2. vydání Standardní klasifikace produkce) pro konkrétní obsahové vymezení náplně položky odpisové skupiny. Je-li dále uvedený "Název" s ohledem na stručnost textace definován jinak, je rozhodující stanovená položka SKP (oddíl, pododdíl, skupina, podskupina a třída SKP), pokud v textu není výslovně stanoveno dílčí vymezení v rámci položky SKP.

+++) CZ-CC = Klasifikace stavebních děl CZ-CC zavedená Českým statistickým úřadem s účinností od 1. ledna 2004.

++++) Název = Stručné označení majetku upřesněné pro účely hmotného majetku (např. vypuštění slov "díly", "instalace", "opravy a údržba") s převážným použitím textace klasifikace SKP a CZ-CC.

+++++) Nedílnou součástí domů, budov a staveb (stavebních děl) jsou zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno. Takováto zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavebního díla, a jsou zpravidla součástí celkové dodávky stavebního díla.

++++++) Oplocení a vnější osvětlovací sítě budov a staveb jsou odpisovány samostatně v odpisové skupině 4.

+++++++) nevztahuje se na budovy a stavby ze dřeva a plastů uvedené v odpisové skupině 4.

Příl.2

Postup při přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci z hlediska daně z příjmů fyzických osob

Při přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci, je v návaznosti na zvláštní právní předpisy20) postup pro účely zákona tento:

1. Pohledávky a závazky za kalendářní (hospodářský) rok, v němž poplatník vedl účetnictví, které budou proplaceny v kalendářním roce, ve kterém poplatník vede daňovou evidenci, se vyloučí ze základu daně kalendářního roku, ve kterém poplatník vede daňovou evidenci, a to

a) závazky zvýší základ daně,

b) pohledávky sníží základ daně.

Tento postup se nevztahuje na příjmy, které jsou od daně osvobozeny nebo se nezahrnují do základu daně nebo nejsou předmětem daně, a na výdaje, které nejsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

2. Stav zásob a cenin za kalendářní (hospodářský) rok, ve kterém poplatník vedl účetnictví, sníží základ daně z příjmů v kalendářním roce, ve kterém poplatník vede daňovou evidenci.

3. Zůstatky účtů časového rozlišení v aktivech rozvahy a poskytnuté zálohy, s výjimkou nájemného při finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku a s výjimkou záloh na pořízení hmotného majetku vymezeného v § 26, základ daně v kalendářním roce, ve kterém poplatník zahájí vedení daňové evidence, sníží. Zůstatky účtů časového rozlišení v pasivech rozvahy a přijaté zálohy základ daně v kalendářním roce, ve kterém poplatník zahájí vedení daňové evidence, zvýší. Zůstatky účtů opravných položek k pohledávkám, vytvořeným podle zákona o rezervách22a)zá­klad daně v kalendářním roce, ve kterém poplatník zahájí vedení daňové evidence, zvýší. Zůstatky dohadných účtů pasivních základ daně v kalendářním roce, ve kterém poplatník zahájí vedení daňové evidence, zvýší. Zůstatky dohadných účtů aktivních základ daně v kalendářním roce, ve kterém poplatník zahájí vedení daňové evidence, sníží.

Příl.3

Postup při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví z hlediska daně z příjmů fyzických osob

Při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví, je v návaznosti na zvláštní právní předpisy20) postup pro účely tohoto zákona tento:

1. Základ daně se ve zdaňovacím období, ve kterém bylo zahájeno vedení účetnictví, zvýší o hodnotu zásob a cenin, hodnotu poskytnutých záloh s výjimkou záloh na hmotný majetek, hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem.

2. Základ daně se ve zdaňovacím období, ve kterém bylo zahájeno vedení účetnictví, sníží o hodnotu přijatých záloh, hodnotu závazků, které by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Jedná-li se o plátce daně z přidané hodnoty, rozumí se pro účely tohoto postupu hodnotou závazku hodnota bez daně z přidané hodnoty; byl-li uplatněn odpočet daně z přidané hodnoty, hodnotou pohledávky se rozumí hodnota bez daně z přidané hodnoty, byla-li splněna daňová povinnost na výstupu. Základ daně se ve zdaňovacím období, ve kterém bylo zahájeno vedení účetnictví, nezvýší o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem, jedná-li se o pohledávky, které v době vedení daňové evidence byly za dlužníkem uvedeným v § 24 odst. 2 písm. y).Poznámky pod čarou:1) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

1a) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

1b) § 143a občanského zákoníku.

1c) Článek 37 odst. 1 a články 39 a 41 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, uveřejněné pod č. 209/1992 Sb., ve znění Protokolu č. 11 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, uveřejněného pod č. 243/1998 Sb.

1d) § 141 a 142 občanského zákoníku.

1e) Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).

Nařízení vlády č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele, ve znění nařízení vlády č. 512/2006Sb.

2) Např. zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

2a) Např. vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 365/1990 Sb., o poskytování stipendií na vysokých školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (stipendijní řád), vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 67/1991 Sb., o poskytování stipendií studentům postgraduálního studia.

2b) § 9 odst. 1 vyhlášky Ministerstva financí č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

2c) Například nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů.

3) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb. a zákona č. 254/2002 Sb. Sb.

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

3a) Zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění zákona č. 128/2002 Sb.

4) Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě.

4a) Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb.

4b) Např. § 260 odst. 2 zákoníku práce.

4c) Například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

4d) Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

4g) § 149 a násl. občanského zákoníku.

4h) Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění zákona č 436/2004 Sb.

4i) Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách).

4j) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

4k) § 83 zákona o sociálních službách.

4m) § 11 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

5) Například část sedmá hlava třetí zákoníku práce.

5a) Např. § 133 odst. 2 zákoníku práce.

5b) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

5c) § 189 odst. 1 písm. c) nebo odst. 2 zákoníku práce.

6a) Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb.

6b) § 139 zákona č. 361/2003 Sb.

6c) § 66 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb.

6d) § 7 odst. 2 vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci.

6e) Například § 11 odst. 3 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, § 119 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

6f) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.

§ 11 a § 13 odst. 1 až 4 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů.

§ 14 odst. 4 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony.

Vyhláška č. 114/1991 Sb., o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem, ve znění vyhlášky č. 210/1995 Sb.

6g) Například zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

7) § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.

8) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

9) Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích.

Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9a) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

9b) § 82 obchodního zákoníku.

9c) § 100 obchodního zákoníku.

9d) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

9e) § 12 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění zákona č. 255/1994 Sb.

9f) Například § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a § 34 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

10) Část II a část IV zákona č. 35/1965 Sb.

11) Např. § 842 občanského zákoníku.

12) Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.

12a) Například nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb., zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.

13) Zákon č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

13a) § 69 a 256 obchodního zákoníku.

13b) § 8 odst. 2 písm. b) a § 8 odst. 3 písm. a) a f) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 362/2000 Sb.

13c) § 7 odst. 1 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 141/2001 Sb.

13d) § 183i a následující zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 216/2005 Sb.

14d) § 12 až 15 zákona č. 117/1995 Sb.

14e) Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).

15a) Zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.

Zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

15b) § 33a zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

16) Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.

17) § 2 odst. 1 obchodního zákoníku.

17a) Např. zákon ČNR č. 483/1991 Sb., o České televizi, zákon ČNR č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákony o profesních komorách.

17b) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

17c) § 20f občanského zákoníku.

17d) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

17d*) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

17e) Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.

17f) Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

17g) § 26 zákona č. 592/1992 Sb.

§ 44 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

17h) § 18 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

17ch) § 45 zákona č. 48/1997 Sb.

17i) § 55 zákona č. 48/1997 Sb.

17j) § 4 písm. e) zákona č. 551/1991 Sb., ve znění zákona č. 127/1998 Sb.

§ 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 280/1992 Sb.

17k) § 4a zákona č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

17l) § 8 zákona č. 551/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 6 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

17m) Například § 6 odst. 2 písm. h) vyhlášky č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu.

17n) Například § 20 odst. 4 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb.

17o) Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů.

17p) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

18a) Např. zákon ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb.

18b) § 15 odst. 4 zákona ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 546/1992 Sb.

18c) Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

18d) § 3 a 4 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

18e) Např. vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí ČSR, Ministerstva financí SSR a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů.

18f) Zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a o družstevních organizacích, ve znění zákonného opatření Předsednictva Národního shromáždění č. 20/1956 Sb., a následující předpisy.

19) Např. zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky.

19a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

19c) § 100 odst. 1 obchodního zákoníku.

19d) § 35i zákona č. 248/1992 Sb., ve znění zákona č. 151/1996 Sb.

19e) § 26 odst. 8 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů.

19g) § 829 a násl. občanského zákoníku.

20) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

20c) § 116 a násl. občanského zákoníku.

20d) § 657 a násl. občanského zákoníku.

20h) § 6 až 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

20i) Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi.

Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami.

21) Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

21a) § 18 odst. 2, § 21, 22 a 29 zákona č. 187/2006 Sb.

§ 5b odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

22) Např. zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění zákona č. 218/1992 Sb.

22a) Zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

22b) Čl. V zákona č. 149/1995 Sb., ve znění zákona č. 248/1995 Sb.

22d) § 59 obchodního zákoníku.

23) § 18a a 35a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.

23a) § 8 nařízení vlády ČR č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění č. 117/1993 Sb.).

Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu, ve znění vyhlášky č. 155/1993 Sb.

23b) § 176 odst. 1 písm. a) zákoníku práce.

23d) § 1 odst. 3 vyhlášky Federálního ministerstva dopravy č. 41/1984 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (zrušeno vyhláškou Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb.)

23e) § 659 občanského zákoníku.

24) Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

25) Nařízení vlády ČSFR č. 284/1992 Sb., o opatřeních hospodářské mobilizace.

25a) Zákon č. 360/2004 Sb., o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení).

26) Zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.

Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).

26f) § 233 zákona č. 513/1991 Sb.

26g) § 259 zákona č. 513/1991 Sb.

26ch) § 8 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

26i) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

26j) Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

26k) Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.

27) Zákon č. 309/1991 Sb., ve znění zákona č. 218/1992 Sb.

Zákon ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování.

28) Nařízení vlády ČSSR č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů.

28b) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb.

28c) Zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon.

28d) § 2 písm. f) zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).

28e) § 139b odst. 8 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

29) § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., ve znění vyhlášky č. 155/1980 Sb.

29a) Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

29b) Např. zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

29c) § 553 občanského zákoníku.

30) Zákon č. 35/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

30b) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb.

31) § 25 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb.

31a) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a předpisy jej provádějící.

31b) § 13 vyhlášky Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů.

31c) Zákon č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů.

31d) Zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku.

Zákon č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

31e) § 833 občanského zákoníku, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.

32) § 139b zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

33) § 67 zákona č. 435/2004 Sb.

34) § 83 zákoníku práce.

34a) § 46a zákona č. 337/1992 Sb.

34c) § 35d odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 248/1992 Sb., ve znění zákona č. 124/1998 Sb.

34d) § 46 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

35a) Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

35b) § 786 a 787 občanského zákoníku.

35c) § 786, 787 a § 783 odst. 3 občanského zákoníku.

35d) § 716 a násl. obchodního zákoníku.

35e) § 64 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

35f) Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE).

Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti.

35g) Nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE).

36) § 2 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech.

36a) Opatření Ministerstva financí ČSR č.j. 153/7 409/1982 ze dne 27. 5. 1982.

36b) § 31 a 32 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

37) Vyhláška Federálního ministerstva financí č. 586/1990 Sb., o odpisování základních prostředků, ve znění vyhlášky č. 345/1991 Sb.

38) Sdělení k postupu při oceňování, účtování a odpisování věcí, které získají právnické a fyzické osoby při jejich převodu z vlastnictví státu, publikované ve Finančním zpravodaji č. 9/1991.

38a) Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací.

39) Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

39a) § 41 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

39b) § 67 odst. 4 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

39c) § 47 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění zákona č. 35/1993 Sb.

39d) § 31 odst. 9 a § 43 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

39e) § 47 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

39f) § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

39g) § 21 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

39i) § 34b zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 438/2003 Sb.

41) § 33 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

41d) § 40 a 40b zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

42) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

43) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

44) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

44a) Zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů.

45) Zákon č. 100/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

46) Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

47) Zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

47a) Například § 192 až 194 zákoníku práce, § 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelůstátní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, § 73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

47b) § 192 odst. 2 zákoníku práce.

48) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

49) § 64 odst. 6 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

50) § 17 odst. 3 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

51) § 14 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

52) § 137 odst. 1 občanského zákoníku.

53) § 14 odst. 2 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 84/1995 Sb.

55) Nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby, ve znění nařízení vlády č. 276/1996 Sb.

56) § 2 zákona č. 96/1993 Sb.

57) Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).

57a) § 18f odst. 1 zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

58) § 43 vyhlášky č. 83/1976 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu.

59) § 44 odst. 1 vyhlášky č. 83/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

60) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.

61) § 86 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

62) § 8 odst. 2 občanského zákoníku, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.

63) § 76 a násl. zákona č. 50/1976 Sb.

§ 119 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

64a) Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

65) Čl. 5 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

67) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách).

67a) § 3 písm. f) zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře.

68) § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 72/2000 Sb.

69) § 7 odst. 1 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

70) Obchodní zákoník.

71) § 8a odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 362/2000 Sb.

72) Zákon č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií, ve znění pozdějších předpisů.

73) § 449a občanského zákoníku. § 34 odst. 1 a § 44 odst. 4 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).

73a) § 2 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

74) § 7 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

75) § 17a zákona č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

76) § 1 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

77) § 20 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

Vyhláška č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

78) Vyhláška č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

80) § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

81) Například zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

82) § 18 a násl. zákoníku práce.

82a) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

83) § 84 a 85 zákoníku práce.

84) § 86 zákoníku práce.

85) § 14 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

87) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.

88) § 585 a násl. občanského zákoníku.

89) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.

92) § 4 odst. 2 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

93) Směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států, ve znění směrnice Rady 2003/123/ES a směrnice Rady 2006/98/ES.

Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy (kodifikované znění).

Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států, ve znění směrnice Rady 2004/66/ES, směrnice Rady 2004/76/ES a směrnice Rady 2006/98/ES.

94) § 163a odst. 3 obchodního zákoníku.

96) § 9a zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

97) Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.

98) § 476 až 488 obchodního zákoníku.

99) Sdělení Českého statistického úřadu č. 321/2003 Sb., k zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC.

100) § 128 zákoníku práce.

§ 21 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů.

101) Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).

104) Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, ve znění směrnice Rady 2004/66/ES,roz­hodnutí Rady 2004/587/ES a směrnice Rady 2006/98/ES.

105) Zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní.

106) § 1 zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb.

106) Zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

108) § 115 občanského zákoníku.

109) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.

110) § 78 odst. 1 písm. c) zákoníku práce.

110a) § 88 odst. 4 zákoníku práce.

111) § 111 zákoníku práce.

Nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů.

112) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění.

114) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

115) § 33 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

116) Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.

117) Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, a předpisy jej provádějící.

118) Zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách, ve znění zákona č. 358/2005 Sb.

119) § 25 odst. 3 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

121) § 37h odst. 1 písm. c), § 37na 37o zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

122) Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.

123) § 51 zákona č. 37/2004 Sb.

124) Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.

125) Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů.

125a) Zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění pozdějších předpisů.

126) Nařízení ES č. 1606/2002 Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. července 2002 o používání Mezinárodních účetních standardů.

127) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

128) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

130) § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

131) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.

132) Například § 230 zákoníku práce.

133) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

136) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 988/2009.

137) Směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států, ve znění směrnice Rady 2003/123/ES a směrnice Rady 2006/98/ES.

Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy (kodifikované znění).

Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států, ve znění směrnice Rady 2004/66/ES, směrnice Rady 2004/76/ES a směrnice Rady 2006/98/ES.

Směrnice Rady 2003/48 ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, ve znění směrnice Rady 2004/66/ES, rozhodnutí Rady 2004/587/ES a směrnice Rady 2006/98/ES.

138) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582