Zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.)

§ (1-42)§ 31

(1) Při rovnoměrném odpisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny tyto maximální roční odpisové sazby:

a) Roční odpisová sazba pro hmotný majetek neodpisovaný podle písmen b) až d)

+---------+---------------+------------------+---------------+

|Odpisová | v prvním roce | v dalších letech | pro zvýšenou |

|skupina | odpisování | odpisování | vstupní cenu |

+---------+---------------+------------------+---------------+

| 1 | 20 | 40 | 33,3 |

+---------+---------------+------------------+---------------+

| 2 | 11 | 22,25 | 20 |

+---------+---------------+------------------+---------------+

| 3 | 5,5 | 10,5 | 10 |

+---------+---------------+------------------+---------------+

| 4 | 2,15 | 5,15 | 5,0 |

+---------+---------------+------------------+---------------+

| 5 | 1,4 | 3,4 | 3,4 |

+---------+---------------+------------------+---------------+

| 6 | 1,02 | 2,02 | 2, |

+---------+---------------+------------------+---------------+

b) Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 20 %

+---------+---------------+------------------+---------------+

|Odpisová | v prvním roce | v dalších letech | pro zvýšenou |

|skupina | odpisování | odpisování | vstupní cenu |

+---------+---------------+------------------+---------------+

| 1 | 40 | 30 | 33,3 |

+---------+---------------+------------------+---------------+

| 2 | 31 | 17,25 | 20 |

+---------+---------------+------------------+---------------+

| 3 | 24,4 | 8,4 | 10, |

+---------+---------------+------------------+---------------+

c) Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 15 %

+---------+---------------+------------------+---------------+

|Odpisová | v prvním roce | v dalších letech | pro zvýšenou |

|skupina | odpisování | odpisování | vstupní cenu |

+---------+---------------+------------------+---------------+

| 1 | 35 | 32,5 | 33,3 |

+---------+---------------+------------------+---------------+

| 2 | 26 | 18,5 | 20 |

+---------+---------------+------------------+---------------+

| 3 | 19 | 9 | 10, |

+---------+---------------+------------------+---------------+

d) Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10 %

+---------+---------------+------------------+---------------+

|Odpisová | v prvním roce | v dalších letech | pro zvýšenou |

|skupina | odpisování | odpisování | vstupní cenu |

+---------+---------------+------------------+---------------+

| 1 | 30 | 35 | 33,3 |

+---------+---------------+------------------+---------------+

| 2 | 21 | 19,75 | 20 |

+---------+---------------+------------------+---------------+

| 3 | 15,4 | 9,4 | 10. |

+---------+---------------+------------------+---------------+

(2) Roční odpisovou sazbu uvedenou v odstavci 1 písm. b) může použít poplatník s převážně zemědělskou a lesní výrobou,7) který je prvním vlastníkem stroje pro zemědělství a lesnictví, označeného ve Standardní klasifikaci produkce kódem 29.3. Za poplatníka s převážně zemědělskou a lesní výrobou se pro účely tohoto zákona považuje poplatník, u něhož příjmy z této činnosti činily v předcházejícím zdaňovacím období více než 50 % z celkových příjmů; přitom u poplatníka, jemuž vznikla daňová povinnost v průběhu zdaňovacího období, je rozhodný poměr skutečně dosažených příjmů.

(3) Roční odpisovou sazbu uvedenou v odstavci 1 písm. c) může použít poplatník, který je prvním vlastníkem zařízení pro čištění a úpravu vod označeného ve Standardní klasifikaci produkce kódem 29.24.1 využívaného ve stavbách zařazených podle Klasifikace stavebních děl CZ-CC vydané Českým statistickým úřadem99) do podtřídy 125113, pro třídicí a úpravárenské zařízení na zhodnocení druhotných surovin zahrnutých v oddílu 29 Standardní klasifikace produkce, pomocí něhož jsou zpracovány druhotné suroviny ve skupinách 37.10 a 37.20 Standardní klasifikace produkce.

(4) Roční odpisovou sazbu uvedenou v odstavci 1 písm. d) může použít poplatník, který je prvním vlastníkem hmotného majetku zatříděného podle tohoto zákona v odpisových skupinách 1 až 3 s výjimkou hmotného majetku uvedeného v odstavcích 2, 3 a 5.

(5) Roční odpisovou sazbu podle odstavce 1 písm. b) až d) nelze uplatnit u letadel, pokud nejsou využívána provozovateli letecké dopravy a leteckých prací na základě vydané koncese a provozovateli leteckých škol, u motocyklů a osobních automobilů, pokud nejsou využívány provozovateli silniční motorové dopravy a provozovateli taxislužby na základě vydané koncese a provozovateli autoškol nebo pokud se nejedná o osobní automobily v provedení speciální vozidlo podskupiny sanitní a pohřební podle zvláštního právního předpisu,78) hmotného majetku označeného ve Standardní klasifikaci produkce kódem 29.7 (přístroje pro domácnost, jinde neuvedené) a 35.12 (rekreační a sportovní čluny).

(6) Za prvního vlastníka hmotného movitého majetku se pro účely tohoto zákona považuje poplatník, který si jako první pořídil nový hmotný movitý majetek, který dosud nebyl užíván k určenému účelu a u předchozího vlastníka byl zbožím. Za prvního vlastníka hmotného movitého majetku se považuje i poplatník, který tento majetek pořídil nebo vyrobil ve vlastní režii.

(7) Při rovnoměrném odpisování se stanoví odpisy hmotného majetku za dané zdaňovací období ve výši jedné setiny součinu jeho vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby. Poplatník může na základě svého rozhodnutí použít i sazby nižší než maximální sazby uvedené v odstavci 1. Sazby nižší než maximální sazby uvedené v odstavci 1 nemůže použít poplatník uvedený v § 2, který uplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 a je povinen vést odpisy pouze evidenčně podle § 26 odst. 8 anebo používá hmotný majetek pouze zčásti k zajištění zdanitelného příjmu a do výdajů k zajištění zdanitelného příjmu zahrnuje poměrnou část odpisů podle § 28 odst. 6.

(8) Při rovnoměrném odpisování ze zvýšené vstupní ceny hmotného majetku se stanoví odpisy tohoto majetku za dané zdaňovací období ve výši jedné setiny součinu jeho zvýšené vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby platné pro zvýšenou vstupní cenu.

(9) Odpisy stanovené podle odstavců 7 a 8 se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582