Zákon o pohřebnictví (zákon č. 256/2001 Sb.)

§ (1-34)ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

§ 34

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb. a zákona č. 164/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 se na konci písmene ac) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ad), které včetně poznámky pod čarou č. 23k) zní:

"ad) provozování pohřebišť. 23k)
23k) Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů.".

2. V příloze č. 3 skupině 314: "Ostatní" se název oboru živnosti "Pohřební služba" nahrazuje názvem "Provozování pohřební služby", text ve sloupci 2 zní: "§ 6 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů", text ve sloupci 4 zní: "okresní hygienik" a text ve sloupci 5 zní: "§ 6 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů".

3. V příloze č. 3 skupině 314: "Ostatní" se za obor živnosti "Provozování pohřební služby" vkládá nový obor živnosti, který zní: "Provádění balzamace a konzervace", text ve sloupci 2 zní: "§ 10 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů", text ve sloupci 4 zní: "okresní hygienik" a text ve sloupci 5 zní: "§ 10 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů".

4. V příloze č. 3 skupině 314: "Ostatní" se název oboru živnosti "Provozování pohřebišť a krematorií" nahrazuje názvem "Provozování krematoria", text ve sloupci 2 zní: "§ 13 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů", text ve sloupci 4 zní: "okresní hygienik" a text ve sloupci 5 zní: "§ 13 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů".

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

§ 35

V § 14 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb. a zákona č. 272/1996 Sb., se za slovy "investiční politiky" spojka "a" nahrazuje čárkou a za slovem "ruchu" se doplňují slova "a pohřebnictví".

ČÁST PÁTÁ

zrušena

§ 36
zrušen

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

§ 37

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.


____________________

2) Vyhláška č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví.

3) Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností.
Zákon č. 161/1992 Sb., o registraci církví a náboženských společností.

4) § 84 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

4a) § 80 odst. 1 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 274/2003 Sb.

5) § 40 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.

6) Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7) Vyhláška č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, ve znění vyhlášky č. 324/1992 Sb.

8) Zákon č. 258/2000 Sb.

9) § 52 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10) Trestní řád.

11) Vyhláška č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

12) Mezinárodní Ujednání o přepravě mrtvol, vyhlášené pod č. 44/1938 Sb.

13) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

14) § 32 odst. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

15) Například zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

16) § 35 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

17) § 54 zákona č. 50/1976 Sb.

18) Například zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

19) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

20) zákon č. 258/2000 sb.
zákon č. 254/2001 sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

21) § 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

21a) Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

22) § 135 občanského zákoníku.

23) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

24) Zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

25) § 123 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582