Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.)

§ (1-147)§ 71
Opatření k nápravě

(1) Zjistí-li Česká národní banka nedostatky v provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování, může podle povahy zjištěného nedostatku a jeho závažnosti

a) požadovat, aby provozovatel systému ve stanovené lhůtě zjednal nápravu,

b) pozastavit výkon činností vyplývajících z povolení k provozování systému na dobu, dokud provozovatel systému nezjedná nápravu,

c) nařídit provozovateli systému, aby zajistil provedení mimořádného auditu systému nebo jeho účastníků, a to na náklady provozovatele systému,

d) nařídit provozovateli systému vyloučení některých účastníků ze systému, nebo

e) odejmout provozovateli systému povolení k provozování systému.

(2) Nedostatkem v provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování se rozumí

a) porušení podmínek stanovených v povolení k provozování systému či neplnění podmínek, za nichž bylo toto povolení uděleno,

b) porušení tohoto zákona, jiných právních předpisů upravujících postup při provozování platebních systémů s neodvolatelností zúčtování a opatření uložených Českou národní bankou,

c) ohrožení bezpečnosti a stability daného systému,

d) řízení systému osobami, které nemají dostatečnou odbornou způsobilost, zkušenost nebo nejsou důvěryhodné, nebo

e) pokles počátečního kapitálu pod výši stanovenou v § 69 odst. 2 písm. b).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582