Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.)

§ (1-147)§ 68
Oznamovací povinnosti České národní banky

(1) Česká národní banka vede seznamy

a) platebních systémů s neodvolatelností zúčtování provozovaných podle tohoto zákona, včetně jejich provozovatelů a účastníků,

b) platebních systémů s neodvolatelností zúčtování provozovaných podle právního řádu jiného členského státu, včetně jejich účastníků, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v České republice.

(2) Česká národní banka informuje o údajích obsažených v seznamech uvedených v odstavci 1 krajské soudy České republiky. Tyto údaje uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Česká národní banka informuje Komisi Evropských společenství o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování provozovaných podle tohoto zákona, o jejich provozovatelích a účastnících a dále o zániku povolení k provozování těchto systémů.

(4) Obdrží-li Česká národní banka zprávu o zastavení plateb nebo o rozhodnutí o úpadku účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování provozovaného podle tohoto zákona, je povinna oznámit tuto skutečnost neprodleně

a) provozovateli systému, jehož účastníka se úpadek nebo zastavení plateb týká,

b) účastníkům tohoto systému uvedeným v § 63 odst. 2 písm. a) až c).

(5) Povinnost stanovenou v odstavci 4 má Česká národní banka rovněž tehdy, obdrží-li od orgánu jiného členského státu, který k tomu byl určen v souladu s právem tohoto státu, zprávu o rozhodnutí o úpadku účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování provozovaného podle tohoto zákona nebo zprávu o zastavení plateb.

(6) Obdrží-li Česká národní banka zprávu o zastavení plateb nebo o rozhodnutí o úpadku účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování provozovaného podle právního řádu jiného členského státu a má-li tento účastník sídlo nebo místo podnikání v České republice, je povinna oznámit tuto skutečnost neprodleně orgánům jiných členských států, které k tomu byly určeny v souladu s právem těchto států.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582