Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.)

§ (1-147)§ 67
Oznamovací povinnosti provozovatele a účastníků platebního systému s neodvolatelností zúčtování

(1) Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování oznamuje bez zbytečného odkladu písemně České národní bance změnu jména nebo příjmení, obchodní firmy, názvu, sídla nebo místa podnikání kteréhokoli účastníka systému a dále snížení počtu účastníků systému.

(2) Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování je povinen podat České národní bance žádost o předchozí souhlas se změnou v účastnících systému, nejedná-li se o změny uvedené v odstavci 1.

(3) Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování je povinen podat České národní bance žádost o předchozí souhlas se změnou smlouvy o platebním systému s neodvolatelností zúčtování nebo se změnou pravidel tohoto systému.

(4) Účastník platebního systému s neodvolatelností zúčtování je na písemnou žádost osoby, která na tom doloží právní zájem, povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat tuto osobu o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování provozovaných podle tohoto zákona, jejichž je účastníkem, a o pravidlech těchto systémů.

(5) Povinnost stanovenou v odstavci 4 má rovněž každá osoba se sídlem nebo místem podnikání v České republice, která je účastníkem platebních systémů s neodvolatelností zúčtování provozovaných podle právního řádu jiného členského státu. Tato osoba je povinna dále oznamovat bez zbytečného odkladu písemně České národní bance svou účast v daném systému, označení tohoto systému, stát, který daný systém oznámil Komisi Evropských společenství, adresu svého sídla nebo místa podnikání a dále změnu kterékoli z těchto skutečností, a to neprodleně poté, co změna nastala.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582