Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.)

§ (1-147)§ 66
Neodvolatelnost příkazu

(1) Účastník platebního systému s neodvolatelností zúčtování ani žádná třetí osoba nemůže platně odvolat příkaz přijatý systémem počínaje okamžikem přijetí příkazu, který stanoví pravidla tohoto systému.

(2) Rozhodnutím o úpadku účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování, zastavením nebo omezením plateb v důsledku jiného opatření vůči tomuto účastníkovi (dále jen „zastavení plateb") není dotčeno právo použít peněžní prostředky z účtu tohoto účastníka vedeného v tomto systému ke splnění jeho závazků, vyplývajících z jeho účasti v platebním systému s neodvolatelností zúčtování, a to za účelem uzavření zúčtování v tomto systému v den rozhodnutí o úpadku nebo zastavení plateb.

(3) Rozhodnutím o úpadku účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování nebo zastavením plateb není dotčena povinnost systému zpracovat příkazy tohoto účastníka ani platnost a vymahatelnost těchto příkazů vůči třetím osobám, jedná-li se o příkazy, které byly přijaty tímto systémem v souladu s jeho pravidly

a) před okamžikem rozhodnutí o úpadku nebo zastavení plateb,

b) v okamžiku rozhodnutí o úpadku nebo v okamžiku zastavení plateb a po tomto okamžiku, jestliže byly příkazy provedeny v den rozhodnutí o úpadku nebo v den zastavení plateb, a to jen tehdy, prokáží-li osoby uvedené v ustanovení § 63 odst. 2 písm. a) až c), že jim rozhodnutí o úpadku nebo zastavení plateb nebylo známo, a to ani z oznámení podle § 68 odst. 4 písm. b) nebo podle § 68 odst. 5.

(4) Rozhodnutím o úpadku účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování nebo zastavením plateb nejsou dotčena práva na zajištění, která tento účastník poskytl

a) jinému účastníkovi v platebním systému s neodvolatelností zúčtování v souvislosti s jeho účastí v tomto systému,

b) České národní bance,

c) centrálním bankám jiných členských států a Evropské centrální bance,
včetně možnosti realizace tohoto zajištění.

(5) Zajištěním se pro účely této části zákona rozumí práva k majetkové hodnotě sloužící k zajištění závazků.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582