Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.)

§ (1-147)§ 63
Účastníci platebního systému s neodvolatelností zúčtování

(1) Účastníky platebního systému s neodvolatelností zúčtování mohou být

a) banky,

b) spořitelní a úvěrní družstva,

c) osoby oprávněné poskytovat investiční služby podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,

d) osoby veřejného práva a osoby s jejich zárukou,

e) zahraniční osoby, jejichž předmět činnosti odpovídá předmětu činnosti osob uvedených v písmenech a) až c),
(dále jen „peněžní instituce"), které při své účasti v platebním systému s neodvolatelností zúčtování odpovídají za splnění finančních závazků vyplývajících z jejich příkazů přijatých tímto systémem.

(2) Účastníkem platebního systému s neodvolatelností zúčtování může dále být

a) osoba, která přijímá příkazy peněžních institucí zúčastněných v systému a která je výlučným prostředníkem mezi těmito peněžními institucemi (dále jen „ústřední protistrana"),

b) osoba, která vede účty, na nichž se zúčtují příkazy peněžní instituce nebo ústřední protistrany zúčastněných v systému, a která z tohoto důvodu může peněžní instituci nebo ústřední protistraně poskytovat úvěr (dále jen „zúčtovatel"),

c) osoba, která provádí započtení vzájemných pohledávek a závazků z příkazů peněžní instituce, ústřední protistrany nebo zúčtovatele (dále jen „clearingová instituce"),

d) Česká národní banka, centrální banky jiných států a Evropská centrální banka,

e) osoba, která plní úlohu podle písmen a), b) nebo c) v jiném platebním systému s neodvolatelností zúčtování, ve vypořádacím systému podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, v platebním systému nebo ve vypořádacím systému, uvedeném v seznamu Komise Evropských společenství, a která při své účasti v platebním systému s neodvolatelností zúčtování odpovídá za splnění finančních závazků vyplývajících z jejích příkazů, přijatých tímto systémem.

(3) Týž účastník může v platebním systému s neodvolatelností zúčtování zajišťovat funkci ústřední protistrany, zúčtovatele nebo clearingové instituce, popřípadě zajišťovat několik těchto funkcí anebo zajišťovat některou jejich část.

(4) Účastníci platebního systému s neodvolatelností zúčtování musí ve smlouvě o platebním systému s neodvolatelností zúčtování stanovit provozovatele systému; provozovatelem systému může být pouze některý z účastníků uvedený v odstavci 1 nebo 2.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582