Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.)

§ (1-147)§ 47

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro instituci elektronických peněz přiměřeně § 3 odst. 3 a dále část druhá až dvanáctá s výjimkou § 4 odst. 1 věty třetí, § 4 odst. 2, § 5, § 7a odst. 2, § 8b, § 11 odst. 2 a 3, § 11a, 12a, 12b, 12c, 13, 14, 17, 19b, 20b, § 22 odst. 1 písm. b) až d), § 24 odst. 1 věty první, § 25 odst. 3, § 26f odst. 1 písm. a) až f), § 26g odst. 2 a 3, § 26i písm. d), § 37 až 38b, § 38j odst. 1 písm. c), d) a e) a § 39 zákona o bankách.

(2) Žádosti o povolení k činnosti instituce elektronických peněz, o souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz a o udělení předchozího souhlasu s tím, aby se osoba nebo osoby jednající ve shodě staly osobami ovládajícími instituci elektronických peněz, lze podat pouze na předepsaném tiskopise. Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Požadavky na řídicí a kontrolní systém instituce elektronických peněz, pokud jde o řízení rizika likvidity, platí obdobně pro zahraniční instituci elektronických peněz se sídlem v jiném členském státě, a to v rozsahu její činnosti vykonávané prostřednictvím pobočky v České republice. Věcné, organizační a technické požadavky na řídicí a kontrolní systém instituce elektronických peněz a jeho ověřování stanoví prováděcí právní předpis.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582