Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.)

§ (1-147)§ 35
Opatření k nápravě

(1) Jestliže platební instituce poruší povinnost stanovenou tímto zákonem nebo jiným právním předpisem upravujícím postup při výkonu činností podle § 8, poruší podmínky stanovené v povolení k činnosti, nebo neplní podmínky, za nichž bylo povolení k činnosti uděleno, může Česká národní banka podle povahy zjištěného nedostatku uložit platební instituci, aby

a) ve stanovené lhůtě zjednala nápravu,

b) neposkytovala platební služby nebo nevykonávala činnosti podle § 8 nebo některé z nich, dokud nezjedná nápravu,

c) nechala na své náklady provést mimořádný audit,

d) vyměnila svého auditora,

e) vyměnila svoji vedoucí osobu,

f) neposkytovala platební služby nebo nevykonávala činnosti podle § 8 prostřednictvím obchodního zástupce,

g) neposkytovala platební služby nebo nevykonávala činnosti podle § 8 prostřednictvím pobočky v hostitelském členském státě,

h) omezila výkon některých činností týkajících se poskytování platebních služeb prostřednictvím jiné osoby, nebo aby tyto činnosti prostřednictvím jiné osoby nevykonávala, nebo

i) nakládala s peněžními prostředky, které jí byly svěřeny k provedení platební transakce, pouze stanoveným způsobem.

(2) Opatření k nápravě podle odstavce 1 písm. f) nebo g) může Česká národní banka uložit platební instituci také tehdy, jestliže má důvodné podezření, že v souvislosti s poskytováním platebních služeb nebo s výkonem činností podle § 8 prostřednictvím pobočky nebo obchodního zástupce v hostitelském členském státě může dojít ke zvýšení nebezpečí legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu.

(3) Platební instituce, které Česká národní banka uložila opatření k nápravě podle odstavce 1, informuje Českou národní banku bez zbytečného odkladu o odstranění nedostatku a o způsobu zjednání nápravy.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582