Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.)

§ (1-147)ČÁST PÁTÁ

SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 125
Správní delikty platební instituce a poskytovatele platebních služeb malého rozsahu

(1) Platební instituce se dopustí správního deliktu tím, že

a) poskytuje platební služby v rozporu s § 10 odst. 2 nebo 3,

b) neoznámí změnu údajů podle § 11,

c) v rozporu s § 13 nevydá peněžní prostředky uživatelům,

d) nedodrží některý z požadavků na kapitál podle § 17,

e) poruší povinnost týkající se řídicího a kontrolního systému podle § 18,

f) poskytuje platební služby prostřednictvím obchodního zástupce, který nesplňuje podmínky podle § 23 odst. 1,

g) poruší oznamovací povinnost podle § 23 odst. 2 nebo § 26 odst. 1,

h) poruší zákaz svěřit výkon významné činnosti týkající se poskytování platebních služeb jiné osobě podle § 25 odst. 2, nebo

i) nesplní oznamovací povinnost podle § 29.

(2) Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu se dopustí správního deliktu tím, že

a) poskytuje platební služby v rozporu s § 36 odst. 2,

b) neoznámí změnu údajů podle § 40,

c) v rozporu s § 41 nevydá peněžní prostředky uživatelům,

d) v rozporu s § 44 písm. a) zaplatí uživateli úrok nebo mu poskytne jinou výhodu motivující ke svěřování peněžních prostředků za jiným účelem než za účelem provedení platební transakce, nebo

e) nesplní informační povinnost podle § 44 písm. b).

(3) Platební instituce nebo poskytovatel platebních služeb malého rozsahu se dopustí správního deliktu tím, že

a) nedodrží některý z požadavků na peněžní prostředky, které jim byly svěřeny za účelem provedení platební transakce, podle § 20,

b) poruší informační povinnost podle § 27,

c) neuchovává dokumenty nebo záznamy podle § 28,

d) neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 35 odst. 1 písm. b, c), d), e) nebo f).

e) nevede evidenci údajů týkajících se pojištěných pohledávek z vkladů uživatelů podle zákona upravujícího činnost bank, nebo

f) nepředá údaje bance, spořitelnímu a úvěrnímu družstvu nebo zahraniční bance podle zákona upravujícího činnost bank.

(4) Za správní delikt se uloží pokuta

a) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b) nebo e) nebo odstavce 3 písm. b), c), e) nebo f),

b) do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), d) až i),

c) do 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo c), odstavce 2 písm. a),

c) nebo d) nebo odstavce 3 písm. a) nebo d).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582