Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.)

§ (1-147)§ 106
Neodvolatelnost platebního příkazu a souhlasu plátce

(1) Plátce může souhlas s platební transakcí odvolat, avšak nejpozději do okamžiku stanoveného v odstavcích 2 až 5. Odvolání souhlasu uděleného k několika platebním transakcím má účinek pouze na ty z nich, které splňují tuto podmínku.

(2) Uživatel nesmí odvolat platební příkaz po okamžiku jeho přijetí, není-li dále stanoveno jinak.

(3) V případě platební transakce z podnětu příjemce nesmí plátce odvolat platební příkaz poté, co předal platební příkaz nebo svůj souhlas s platební transakcí příjemci. V případě inkasa plátce nesmí odvolat platební příkaz po skončení pracovního dne předcházejícího dni dohodnutému mezi plátcem a příjemcem pro odepsání peněžních prostředků z platebního účtu. Tím není dotčen § 103.

(4) V případě odložené splatnosti platebního příkazu uživatel nesmí odvolat platební příkaz po skončení pracovního dne předcházejícího okamžiku přijetí platebního příkazu.

(5) Odstavce 2 až 4 se nepoužijí, pokud se plátce a jeho poskytovatel, v případě uvedeném v odstavci 3 i příjemce, dohodnou, že uživatel může odvolat platební příkaz později. Rámcová smlouva může stanovit úplatu za odvolání platebního příkazu.

(6) Odstavce 2 až 5 se nepoužijí v případě platebního prostředku pro drobné platby, pokud se poskytovatel a uživatel dohodnou, že plátce nesmí odvolat platební příkaz po předání tohoto platebního příkazu nebo svého souhlasu s platební transakcí příjemci.

(7) Odstavce 1 až 6 se nepoužijí, pokud by to bylo v rozporu s dohodou plátce a poskytovatele v souvislosti s jinou než platební službou, že souhlas nebo platební příkaz nelze odvolat již od dřívějšího okamžiku nebo k odvolání souhlasu nebo platebního příkazu je třeba souhlasu třetí osoby.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582