Zákon o loteriích a jiných podobných hrách (zákon č. 202/1990 Sb.)

§ (1-53)ČÁST PRVNÍ

Loterie a tomboly

§ 6
Povolování loterií a tombol

(1) Loterie a tomboly povoluje:

a) obecní úřad pro svůj správní obvod, v hlavním městě Praze úřad městské části a v územně členěných statutárních městech úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen "obecní úřad") v přenesené působnosti, jde-li o tombolu s herní jistinou do 50 000 Kč a věcnou loterii s herní jistinou do 200 000 Kč,

b) ministerstvo v ostatních případech.

(2) Nelze povolit loterii nebo tombolu, jejímž účelem je krytí

a) výdajů provozovatele loterie nebo tomboly, jež podle své povahy mají být kryty z jeho příjmů,

b) výdajů na pořádání zábav, slavností a podobných akcí, na nichž není vybíráno vstupné,

c) nákladů jakékoliv akce, jestliže je z předběžných rozpočtů patrna nehospodárnost, jak při pořádání loterie nebo tomboly, tak při plánovaném použití jejího výtěžku.

(3) Úhrnná cena výher loterií a tombol nesmí být menší než 20% a vyšší než 50% herní jistiny. Ministerstvo může v odůvodněných případech, zejména za účelem vyššího zájmu o některé typy loterií, zvýšit úhrnnou cenu výher loterie až na 70% herní jistiny.

(4) U tombol provozovaných při slavnostech a zábavách, při nichž výhry jsou dotovány převážně z věcných darů členů pořádající organizace, rozhodne výjimečně o podmínkách provozování tomboly příslušná obec podle vlastního uvážení a místních poměrů.

(5) Povolení loterie obsahuje vedle náležitostí rozhodnutí stanovených správním řádem, 5) zejména:
a) účel, pro který byla loterie povolena,

b) počet vydaných losů, jejich cenu a celkovou výši herní jistiny,

c) počet a celkovou cenu výher,

d) místo a den slosování,

e) lhůty pro předložení vyúčtování loterie a výtěžku akce, pro jejíž zabezpečení byla loterie povolena,

f) označení orgánu, který podle § 46 vykonává státní dozor (dále jen "orgán státního dozoru"),

g) schválení herního plánu s případnými úpravami a doplňky,

h) lhůtu a místo vyzvednutí výher.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582